Kapadokya büyük tehdit altında!

Balon turu kaç para
Nevşehir / Kapadokya

Last Updated on 14 Temmuz 2020 by Turizm Günlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği’nin yayınlanmasının ardından yönetmeliğin 4. maddesi tartışma konusu oldu.

11 Temmuz tarihli 31182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre Kapadokya alan planları, Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, Kapadokya Alan Yönetim Planı, Kapadokya Alanı Nazım İmar Planları ve Kapadokya Alanı Uygulama İmar Planlarından oluşacak. Kapadokya alanında yapılacak uygulamalar meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülecek. Kapadokya alan planları, plan kademelenmesine uygun hazırlanacak ve her plan yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olacak.

Yönetmeliğin “Kapadokya Alan Planları, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları ile Alt Ölçekli Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Yapım Esasları, Onaylanması” alt başlıklı ikinci bölümde yer alan 4. maddeyle ilgili Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

“4. madde talan ve işgalin meşrulaştırılmasıdır”

Sözcü’den Yavuz Alatan’ın haberine göre, Candan’ın değerlendirmesi şöyle:

“UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’ya saldırılar devam ediyor. Bu yönetmeliğin 4. maddesi, talan ve işgalin meşrulaştırılmasıdır, Kapadokya büyük bir tehdit altındadır. Doğal ve tarihsel coğrafyada yeni paylaşım süreçlerinin başladığını görüyoruz. Kapadokya’nın yıllardır canına okudular şimdi de bu talanı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. SİT alanları tehlike altında.”

Yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan 4. madde ve esaslar ise şöyle:

İKİNCİ BÖLÜM

Kapadokya Alan Planları, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları ile Alt Ölçekli Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Yapım Esasları, Onaylanması

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Kapadokya Alan planları; Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı, Kapadokya Alan Yönetim Planı, Kapadokya Alanı Nazım İmar Planları ve Kapadokya Alanı Uygulama İmar Planlarından oluşur. Kapadokya Alanında yapılacak uygulamalar meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülür.

(2) Kapadokya Alanının sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültürel değerleri, doğal arazi yapısı, bitki örtüsü, kültürel ve doğal peyzaj özellikleri de dikkate alınarak korunması, sağlıklaştırılması, yenilenmesi esastır.

(3) Kapadokya Alan planlarının yapım sürecinde ve karar aşamalarında, alanı etkileyen/etkileyecek olan tüm unsurlar ve planlama alanına ilişkin her tür veri, araştırma, değerlendirme, koruma ve sürdürülebilirlik ilkesi gereği teknik ve bilimsel ölçütler çerçevesinde incelenir, değerlendirilir ve oluşturulan kararlar ayrıntılı gerekçelerle açıklanır.

(4) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili mevzuatla verilen plan yapma, yaptırma, tadil etme, onama ve resen onama yetkisi Kapadokya Alanında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

(5) Kapadokya Alan planları, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile ekinde belirtilen çizim ve gösterim tekniğine uygun olarak hazırlanır. Ancak alanın özelliğine bağlı olarak gerektiğinde plana özgü gösterim kullanılabilir.

(6) Kapadokya Alan planları, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak zorundadır.

(7) Kapadokya Alanı sit statüsü bulunan ya da bulunmayan alanları kapsadığından ve bir bütün olarak korunması hedeflendiğinden; alan bütününde hazırlanacak olan Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planının onaylanmasının ardından bu plan kararları doğrultusunda Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları planlama alanında sit alanı olup olmadığına bakılmaksızın ve koruma statülerinin bütünlüğü aranmaksızın yapılabilir.

(8) Her ölçekteki Kapadokya Alan planlarının ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler alınarak gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılmak suretiyle hazırlanması esastır. Kurum ve kuruluşlar planlama çalışmasında kullanılacak bilgi ve belgeleri otuz gün içerisinde açık ve kapsamlı görüşüyle birlikte planlamaya veri teşkil edecek şekilde basılı belge olarak ve sayısal ortamda (ITRF veya ED50 coğrafi koordinat sistemlerine uyumlu, Dönüşüm Parametreleri ve benzeri) sağlamakla sorumludur. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz görüşün bulunmadığı kabul edilir.

(9) Yapılacak her ölçekteki Kapadokya Alan planları ile plan açıklama raporu, araştırma ve analiz çalışmaları plan müellifi tarafından imzalanır.

(10) Yapılacak her ölçekteki Kapadokya Alan planlarında; peri bacalarının, rezerv peri bacası alanlarının ve yer altı şehirlerinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek tadilatı, tamiratı ve esaslı onarımları ile iyileştirilmesine yönelik kararlar üretilmesi esastır.

(11) Yapılacak her ölçekteki Kapadokya Alan planlarında; yer altı şehirlerinin tespit edilebilen kısımlarının, peri bacalarının ve rezerv peri bacası alanlarının kayıt altına alınması, sayısal ortamda (ITRF veya ED50 coğrafi koordinat sistemlerine uyumlu, Dönüşüm Parametreleri ve benzeri) uygun ölçekli hâlihazır haritalar üzerine işlenmesi esastır.”

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için “Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” linkine tıklayın.