Turizm yatırımları yönetmeliğinde değişiklik

Turizm yatırımları yönetmeliğinde değişiklik

Last Updated on 17 Mart 2023 by Turizm Günlüğü

Kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmelikte değişiklik… İşte detaylar…   Turizm yatırımları yönetmeliğinde değişiklik

Kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikler 17 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre ilgili yönetmeliğin “16’ncı maddesinin on birinci fıkrasında” ve “17’nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde” değişikliğe gidildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler hakkındaki metin şu şekilde:

KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Mücbir veya kamudan kaynaklanan sebeplerle girişimcinin ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, girişimcinin talebi üzerine ön izin Bakanlıkça iptal edilerek girişimciden alınan teminatlar ile ön izin bedeli ve müzakere sonucunda girişimci tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılan sosyal ve teknik altyapıya katılım payı faizsiz olarak iade edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17’nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.        Turizm yatırımları yönetmeliğinde değişiklik

“Ancak, konaklama tesisi ile günübirlik tesisin birlikte tahsis edilmesi hali hariç olmak üzere; günübirlik tesis, kür merkezi, kamping, lüks çadır tesisi ve konaklama amaçlı mesire yeri veya orman parkı yapılmak amacıyla yapılacak tahsislerde tahsis süresi yirmi yılı geçemez ve bu tahsisler kiralama şeklinde yapılır.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.