Genel Kurul öncesi dikkat edilmesi gerekenler ve Genel Kurul programı

16 BTK'nın daha seçim sonuçları

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 24. Genel Kurulu, 31 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. İşte konuya ilişkin detaylar ve dikkat edilmesi gereken hususlar…

TÜRSAB 24. Genel Kurulu ve TÜRSAB Seçimleri öncesinde dikkat edilmesi gereken hususları ve genel programını sizler için derledik.

TÜRSAB 24. Genel Kurul kapsamında bu yıl ilk kez Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu’nun TÜRSAB üyesi de TÜRSAB Genel Kurulu’nda seçimle belirlenecek.

İşte dikkat edilmesi gereken hususlar:

TÜRSAB 24. Genel Kurulu, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09:00’da İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryumu – Darülbedai Cad. No:3 Şişli/ İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek.

Genel Kurul gündeminde yer alan TÜRSAB Seçimleri ise 1 Aralık 2019 Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı – Rumeli Salonu Şişli/İSTANBUL adresinde saat 09:00 ile 17:00 arasında gerçekleşecek.

DİKKAT: TÜRSAB 24. Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryumu’nda gerçekleşirken; TÜRSAB Seçimleri, 1 Aralık 2019 Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı – Rumeli Salonu’nda 09:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen ve gerek görülmesi halinde ilave edilecek gündem maddeleri ile toplanacak ve gündem maddeleri ayrı ayrı görüşülecek.

TÜRSAB 24. OLAĞAN GENEL KURUL PROGRAMI  

30 KASIM CUMARTESİ

YER: İSTANBUL KONGRE MERKEZİ – HARBİYE ODİTORYUMU

09:00 – 10:00: Kayıt İşlemleri

10:00 – 10:30: Genel Kurul Açılış

10:45 – 11:00: Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

11:00 – 12:00: Faaliyet ve Denetim Raporlarının Okunması

12:30 – 14:00: Faaliyet Raporu Hakkında Görüşmeler

14:00 – 14:30: Yönetim ve Denetim Kurulu Ayrı Ayrı İbrası

14:30 – 15:00: ARA

15:30 – 17:30: Başkan Adaylarının Konuşmaları

17:30 – 18:30: İç Tüzük, Yönergeler ve Gelecek Dönem Bütçe ve Programının Görüşülmesi

19:00: AKŞAM YEMEĞİ

—O—

1 ARALIK PAZAR

YER: LÜTFİ KIRDAR KONGRE VE SERGİ SARAYI – RUMELİ SALONU

09:00 – 17:00: Oy Verme İşlemleri

17:00 – 18:00: Oyların Tasnif ve Sayımı

YER: LÜTFİ KIRDAR KONGRE VE SERGİ SARAYI – ANADOLU ODİTORYUMU

19:00: Seçim Sonuçlarının Açıklanması

19:15: Seçilmiş Başkan ve Başkan Adaylarının Teşekkür Konuşması

19:30: Dilek ve Temenniler

19:45: Kapanış


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GENEL KURULA KATILIM HAKKI

1618 Sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin (a) fıkrası “Genel Kurul, her seyahat acentasının temsilci olarak göndereceği birer sahip veya birer sorumlu müdüründen oluşur” hükmünü içermektedir.

Hükümde yer alan “sorumlu müdür” kavramı 5571 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle ortadan kalkmış olsa da unutulma sebebiyle Kanunun bu maddesinde halen yer almaktadır.

Bu itibarla, 5571 sayılı Kanun’un kabul tarihi olan 28 Aralık 2006 tarihinden sonra seyahat acentalarında sorumlu müdür sıfatı söz konusu olmadığından genel kurulda sorumlu müdür sıfatıyla seyahat acentasını temsil etmek mümkün değildir.

Yukarıda değinilen madde uyarınca; seyahat acentalarını sahipleri temsil eder. Madde metninde yer alan “sahip” sıfatı seyahat acentası işletme belgesinde “seyahat acentasının sahibi olarak gösterilen kişi”yi ifade etmektedir. Bu kişinin gerçek kişi olması halinde ilgili kişinin, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişinin ifade edildiği açıktır. 5571 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra seyahat acentası kurabilmek için 1618 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca tüzel kişi olmak zorunludur. Ancak bu tarihten önce kurulmuş ve tüzel kişi sahipliğine geçmemiş bulunan sahibi gerçek kişi 80 (seksen) adet seyahat acentası için, kanundaki sahip kavramı gerçek kişilere ilişkin değerlendirilmek durumundadır. Gerçek kişi sahibi olanlar dışında seyahat acentası sahibi tüzel kişiler adına (temsilen) işlem yapabilmek, Medeni Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişinin yetkili organlarına aittir.

Sahip sıfatını taşıyan tüzel kişilerde genel kurula katılma, seçme ve seçilme hakkı temsil ve ilzama yetkili kişilerce kullanılır.

TEMSİL VE İLZAM

TÜRSAB 24’üncü Olağan Genel Kurulu’na ve seçimlere katılım sağlamak üzere genel kurul gününden önce TÜRSAB’a başvuru yaparak, temsil ve ilzama yetkili kişisinin ismini bildiren seyahat acentaları temsilcilerinin, kimliklerini yanlarında bulundurması, TÜRSAB görevlilerine ve oy kullanma sırasında sandık kurulu görevlilerine ibrazı gereklidir.

Ancak genel kurul gününe kadar seyahat acentası temsil ve ilzama yetkili kişisini Birliğimize bildirmemiş olan seyahat acentalarının ise aşağıdaki belirtilen usul ve esaslara göre seçme ve seçilme hakkını kullanabileceklerdir.

Buna göre seyahat acentalarının;

1- Temsil ve ilzam yetkisi, MÜŞTEREK YETKİ olarak birden çok kişiye ait ise;  genel kurula katılacak temsilcisini belirleyerek, belirlediği yetkili kişiye ilişkin kararın (Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu kararı, Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu kararı) aslı veya noter onaylı sureti ve mevcut imza sirkülerini yanlarında bulundurmaları, bu belgeleri ile kimliklerini TÜRSAB ve oy kullanma sırasında sandık kurulu görevlilerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

2- Temsil ve ilzam yetkisi MÜNFERİT YETKİ olarak bir kişiye ait ise; bu kişinin münferit yetkisini gösterir mevcut imza sirkülerini yanında bulundurması, imza sirküleri ile kimliğini TÜRSAB ve oy kullanma sırasında sandık kurulu görevlilerine ibraz etmesi gerekmektedir.

3- Temsil ve ilzam yetkisi MÜNFERİT YETKİ olarak birden çok kişiye ait ise; genel kurula katılacak temsilcisini belirleyerek, belirlediği yetkili kişiye ilişkin dilekçenin ve mevcut imza sirkülerini yanlarında bulundurmaları, bu belgeleri ile kimliklerini TÜRSAB ve oy kullanma sırasında sandık kurulu görevlilerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vekalet ile oy kullanılamaz.

Ancak 1618 sayılı Kanun ve içeriğinde 5362 sayılı Kanuna yapılan atıf gereği, TÜRSAB Olağan Genel Kurulunda uygulanacak usul ve esaslar çerçevesinde vekaletname ile gelen kişilerin oy hakkı bulunmamaktadır.

OY KULLANACAKLARIN DİKKATİNE;

TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu’na ve seçimlere katılım sağlamak üzere genel kurul gününden önce TÜRSAB’a başvuru yaparak, temsil ve ilzama yetkili kişisinin ismini bildiren seyahat acentaları temsilcilerinin, kimliklerini yanlarında bulundurması, TÜRSAB görevlilerine ve oy kullanma sırasında sandık kurulu görevlilerine ibrazı gereklidir.

YÖNETİM – DENETİM  VE DİSİPLİN KURULLARINA ADAY OLMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

TÜRSAB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları için adaylık iradelerini açıklayacak değerli üyelerimizin aşağıdaki esaslara dikkat etmesi önemle duyurulur. Şöyle ki;

1618 sayılı Kanun’un göndermesi ile Seçimlere ilişkin olarak Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun “seçilme şartları” başlıklı 50’nci maddesinde Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeliği için düzenlenmiş gerekli şartlar hüküm altına alınmıştır.

1 – Yönetim Kurulu Üyeliği için;

En az ilkokul mezunu olunması, en az iki yıldır Birliğe kaydı olması ve halen çalışıyor bulunması,

2 – Denetim Kurulu Üyeliği için;

En az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya orta okul mezunu olunması ve en az iki yıldır Birliğe kaydı olması ve halen çalışıyor bulunması,

3 – Disiplin Kurulu Üyeliği için;

En az lise mezunu olunması ve en az iki yıldır Birliğe kaydı olması ve halen çalışıyor bulunması gerekmektedir.

Ayrıca yukarıda sayılan üyelerin aşağıdaki şartları da taşıması gerekmektedir.

“Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olunmaması”

Bu nedenle TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına ilişkin adaylık iradelerini açıklayacak üyelerimizin söz konusu bu kriterlere sahip olması gerektiğini önemle hatırlatırız.


24. GENEL KURUL’DA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

15 Temmuz 2019 tarihli 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun gereği seyahat acentaları arasından seçilecek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyesi de TÜRSAB Genel Kurulu’nda seçimle belirlenecek.

Genel Kurul’a ilişkin diğer detaylara TÜRSAB’ın web sitesindeki duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.