Tekirdağ’da otel satış ihalesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde bulunan otel ihale ile satılacak. İhalenin muhammen bedeli 4 milyon TL olarak belirlendi.

Kıymeti 4.000.000,00 TL olarak tespit edilen otelin satış ihalesi, 11 Haziran 2020 tarihinde saat 14:00’te Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Adakale Sokak No: 30 Kızılay/Ankara adresinde yapılacak.

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na ait Tekirdağ Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’nde bulunan kargir motel, otel ve bahçesinin satış ihalesi

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.06.2020 / 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA

İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler

İhale Türü: Satış

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonu’na bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.