10 yıllığına kiralık otel ihalesi

resmi gazete

Last Updated on 20 Kasım 2019 by Turizm Günlüğü

Niğde’nin Ulukışla İlçesi’nde yer alan 107 odalı, 290 yatak kapasiteli otel ve müştemilatları 10 yıl müddetle kiraya çıkarıldı. Kiraya verilecek taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 900 bin TL olarak açıkladı. İşte ihaleye ilişkin diğer detaylar…

20 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yer alan ilana göre; Niğde’nin Ulukışla İlçesi’ndeki 107 odalı, 290 yatak kapasiteli otel binası (Çelikhan) ile Kür Merkezi ve 9 adet özel banyodan oluşan otel ve müştemilatları 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarıldı.

Kiraya verilecek taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 900 bin TL. (Dokuz yüz bin Türk Lirası) olup, geçici teminat 10 yıllık tahmin edilen kira bedelinin % 3’ü 270 bin TL. dir.

İhale 04.12.2019 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleşecektir.

İşte ihaleye ilişkin diğer detaylar:

OTEL (ÇELİKHAN) VE MÜŞTEMİLATLARI 10 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Ulukışla İlçesi, Çiftehan Köyü 166 ada, 3 nolu (6.628,56 m²) parselde kayıtlı arsa- kargir otel vasıflı (Turizm Tesis Alanı imarlı) taşınmaz içerisinde bulunan Bay/Bayan Termal Havuzlar, 1 Adet Büyük camekanlı havuz, 1 adet SPA merkezi, 2 adet toplantı salonu, 2 adet VİP Türk hamamı, 1 adet Türk hamamı, 2 adet çay salonu,1 adet restoran, 1 adet çocuk oyun salonundan oluşan 107 odalı, 290 yatak kapasiteli otel (Çelikhan) ile Kür Merkezi ve 9 adet özel banyodan oluşan otel ve müştemilatları 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Kiraya verilecek taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 900.000,00.-TL. (dokuzyüzbintürklirası) olup, geçici teminat 10 yıllık tahmin edilen kira bedelinin % 3’ ü 270.000,00-TL. dir.

İhale 04.12.2019 Çarşamba günü saat 11.00’de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi Eski Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Şerif Ali Sok.Kışla Geçidi Adliye Yanı il özel idaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir. 1.000,00.-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 04.12.2019 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1-) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3-) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti,

4-)Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

6-) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgili meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

7-)Tüzelkişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

8-)Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

9-) 2886 sayılı kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,

10-) Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 270.000,00-TL. tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),

11-) İhale şartnamesinin satın alındığına dair 1.000,00.-TL’lik banka makbuzu, 20/11/2019 ÇARŞAMBA ARTIRMA İLAN 10067 (DİSKET) SALİH 2

12-) Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

13-) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

14-) İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname,

15-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

16-) İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,

17-) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,

18-) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

19-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.