Termal turizm alanı ihale yoluyla satılacak

Airbnb Yönetmeliğinde Değişiklik

Last Updated on 5 Ağustos 2021 by Turizm Günlüğü

Konya’nın Seydişehir ilçesindeki “termal turizm alanı” ihale yoluyla satışa çıkarıldı. İhalenin muhammen bedeli 3.923.502 TL olarak belirlendi. İşte ihaleye ilişkin diğer detaylar…

Konya’nın Seydişehir ilçesindeki “termal turizm alanı” ihale yoluyla satışa çıkarıldı. İhaleye ilişkin detaylar 5 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yer aldı.

Seydişehir İlçesi, Kavak Mahallesi 167 ada, 1 parselde yer alan “termal turizm alanı” 13 bin 945 metrekarelik yüzölçümüne sahip.

İhalenin muhammen bedeli 3.923.502 TL, geçici teminat bedeli ise 980.875,50 TL olarak belirlendi.

İhale 24 Ağustos 2021 tarihinde saat 14:30’da Seydişehir Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenecek.

İhaleye ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde:

1-Yukarıda özellikleri belirtilen 1 adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Seydişehir Kaymakamlık toplantı salonunda toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.

2-Satışı yapılan taşınmaz maldan KDV alınmayacaktır.

3-Satışı yapılan taşınmaz mal satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

4-Satışı yapılan taşınmaz maldan satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL’yi geçtiği takdirde, talep üzerine bedelin 1/4 peşin kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

6-Şartname ve ekleri idarimizde bedelsiz olarak görülebilir.

7-Satışı yapılacak olan taşınmazlardan işgalli olan taşınmazların satışından doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

8-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http; www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

9-İhaleye katılabilmek için;

a) İsteklilerin geçici teminata ait belge ile birlikte Nüfus Müdürlüğünce tasdikli nüfus kayıt örneği ve ikametgâh ilmuhaberi, gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.)

b) Özel Hukuk Tüzel kişiliklerinde 2021 yılı vizeli Ticaret Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

c) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların Noter tasdikli vekâletnamesi ve imza sirküsü,

d) Kamu tüzel kişilerin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve kendisine ait resmi kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.