Danıştay’dan Park Otel için yeni karar

Last Updated on 17 Ocak 2022 by zaggor

Danıştay, Park Otel’in imar ve inşaatında hukuka uygunluk bulamadı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 24 yıl süren inşaat ve birçok durdurma kararına karşın 2013 yılında tamamlanıp faaliyete geçen Beyoğlu Gümüşsuyu’ndaki Park Otel’in imar planları ve inşaat ruhsatını kamu yararına uygun bulmadı ve daha önce verilen davanın reddi kararını bozdu.

Park Otel’in inşaatına 1989’da başlanmış ve o tarihten bu yana hakkında birçok kez yürütmeyi durdurma kararı verilmesine karşın inşaat tamamlanmıştı.

Açılan davalarda otelin yüksekliğinin bitişikte bulunan ve kentsel sit alanı olan Alman Konsolosluğu’nun çatısını geçmesi ve Ayaspaşa’nın tarihi dokusunu bozacak bir yapılaşmaya sebep olması nedeniyle imar planlarının iptali isteniyordu. Aynı zamanda otelin bodrum katları da tesisten yararlananlar için sosyal ortam ya da müştemilat olması gerekirken müşterilere ayrılmıştı.

Park Otel aleyhine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan davalarda son olarak Danıştay 6’ncı Dairesi, Şubat 2019’da verdiği kararda otelin konsolosluk binasından yüksek olmasının ‘tecvizi hata’ (kabul edilebilir hata) kapsamında olduğu belirtilmişti.

Daire’nin verdiği karar 27 Eylül 2021’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bozuldu.

BODRUM KATLAR EMSALE DAHİL EDİLMEDİ

Kararda, otelin yüksekliğinin konsolosluk binasının saçak kotunu aşamayacağının açık olduğu belirtildi. Ayrıca otelin zemine doğru yedi katının bulunduğu hatırlatılarak bu alanların tamamının emsal hesabına dahil edilmemesi nedeniyle inşaat ruhsatının şehircilik ilke planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı kaydedildi.

AVUKAT ATALAY: İMAR PLANI VE RUHSATIN İPTALİNİ ÖNGÖRMEK MÜMKÜN

Kararı Diken’den Canan Coşkun’a değerlendiren Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi avukatı Can Atalay, şunları söyledi:

“Park Otel İstanbul’da kent hakkı mücadelelerinin en önemli aşamalarından bir tanesidir. Israrlı bir takip sonucunda Bedrettin Dalan döneminde yapılan inşaat durdurulmuş, silueti etkileyen yükseklik önemli oranda tıraşlanmıştı. Park Otel’in 2011 yılındaki imar planında ise 1993 tarihli Danıştay kararına göre Alman Konsolosluğu seviyesini aşmaması gerektiğine kuşku bulunmayan yapının, emsal dışı gösterilerek sağlanan ayrıcalıklı imar koşulları ile ilgili ne yazık ki eksik bir inceleme ile hüküm kurulmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun bu kararı ile emsal dışı olarak gösterilip ayrıcalıklı imar koşulları elde edilen ‘turizm’ fonksiyonu ile ilgili de bir değerlendirme yapılması zorunluluğu işaret edilmiştir. Bir diğer söyleyişle ‘Park Otel gibi bir kütlenin yapılabilmesini sağlayan ayrıcalıklı imar koşullarının dayanağı olan turizm fonksiyonu da incelenmelidir’ diyor Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu. Bu açıdan çok önemli bir karar. Dosya şimdi tekrar Danıştay 6’ncı Dairesi’ne dönecek. Daire, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı çerçevesinde bu kararın işaret ettiği hususlarda değerlendirme yaparak bir karar verecek. Böyle bir değerlendirmenin sonucunda ilgili imar planının ve ruhsatın en azından anılan hükümler yönünden iptaline karar verileceğini öngörmek gerekir.”

Link Park