Turizm payı hakkında bilinmesi gerekenler

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, turizm işletmelerinden alınacak “turizm payı”na ilişkin esaslar belirlendi. Turizm payına ilişkin bilinmesi gerekenler şu şekilde…

Konaklama, yeme-içme tesisleri ile seyahat acenteleri ve hava yolu şirketleri gibi turizm işletmelerinin ödemesi gereken “turizm payı”na ilişkin beyannameler, aylık ya da üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda verilecek.

İşletmeler ödeyecekleri turizm payına ilişkin oranlar ise şu şekilde belirlenmişti:

  • Birleşik tesisler ile konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarından binde 7.5,
  • Seyahat acentelerinden uçak bileti satışı hariç on binde 7.5,
  • Hava yolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7.5,
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 turizm payı alınacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuya ilişkin hazırladığı tebliğde öne çıkan düzenlemeler şu şekilde:

Elektronik ortamda belirlenecek

Turizm payı beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunlu olacak.

Beyan dönemleri: Aylık ve 3 aylık dönemler

Beyan dönemleri, kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için üç aylık olarak belirlendi. Üç aylık beyan dönemleri de ocak-şubat-mart, nisan-mayıs-haziran, temmuz-ağustos-eylül ile ekim-kasım-aralık olacak.

Beyan süresi

Turizm payının beyan süresi, beyan dönemini takip eden ayın son günü olacak.

Ödeme süresi

Beyannamenin, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23:59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenmesi gerekecek.

Beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmayan mükellefler

Beyan dönemi içerisinde net satışı ve kira geliri bulunmayan mükellefler de beyanname vermekle yükümlü olacak. Bu durumda beyannamede “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenecek.

İlgili vergi dairesi

Beyanname, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için bu açıdan bağlı olduğu, gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni iş yerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilecek.

Gerekli şartları taşıyan mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecek.

Beyannamenin düzeltilmesi

Beyannamenin hatalı veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilebilecek. Turizm payını azaltıcı şekilde düzeltici beyanname verilmesi halinde, iade mümkün olacak.

Gecikme zammı

Turizm payı beyannamesinin süresi içinde verilmesine rağmen, beyannamenin verildiği ayın son günü akşamına kadar turizm payının ödenmemesi halinde turizm payı vergi dairesince hesaplanacak, gecikme zammıyla anılan kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

Turizm payı verme yükümlülüklerinin sona ermesi halinde…

Mükellefler, turizm payı verme yükümlülüklerinin sona erdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde yükümlülüğün sona erdiğini bağlı bulundukları vergi dairesine bildirecek.

İLK BEYANNAME İÇİN SON TARİHLER

Turizm payı beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim 2019 dönemine ilişkin verecekleri ilk beyannamelerini beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 30 Kasım’ın resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Aralık’ta saat 23:59’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekiyor.

Beyannameyi üç aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin ekim-kasım-aralık 2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31 Ocak 2020 günü saat 23.59’a kadar yine elektronik ortamda sunmaları önem taşıyor.