Sağlık turizmi nedir?

Medical Tourism- Sağlık turizmi nedir?
Medical Tourism- Sağlık turizmi nedir?

Last Updated on 30 Ocak 2023 by Turizm Günlüğü

Medical Tourism-Sağlık turizmi nedir? Literatürde sağlık turizmine ilişkin birden fazla tanım bulunmaktadır. En sade haliyle sağlık turizmi, kişilerin tedavi olmak için gerçekleştirdikleri yolculuklardır.

Diğer bir söyleyişle sağlık turizmi, insanların kendi ikamet ettikleri bölgelerden diğer bölgelere tedavi edici, koruyucu, rehabilite edici ya da sağlığı geliştirici sağlık hizmetlerini almak amacıyla gerçekleştirdikleri yolculuklardır.

Sağlık turizmi, kişinin sağlığına ilişkin farklı tedavi, uygulama ve iyileştirme süreçlerinin içerisinde olduğu bütün girişimlerin yolculuk yapma ve konaklama hizmetleriyle bir araya getirilip, bir paket halinde sunulduğu bir turizm çeşididir.

OKUMA ÖNERİSİ:
Sağlık turisti kimdir?
Medikal turizm nedir?
Sağlık turizmi nedir?

Sağlık turizmi bir turizm hareketidir
Medical Tourism-Sağlık turizmi nedir?
Medical Tourism-Sağlık turizmi nedir?

Sağlık turizmi, bir varış yerine ya da bir turistik mekâna turist getirebilmek amacıyla çeşitli turistik uygulamalar ile beraber tıbbi bakım hizmetlerini de sunarak meydana gelmektedir. Sağlık turizmi, kişilerin bilhassa sağlık sorunlarını gidermek amacıyla iklim, deniz, mağara, çamur, kaplıca, şifalı su gibi saf kaynaklardan ve başka sağlık hizmetlerinden faydalanmak ve bunlara ilave olarak dinlenme, eğlence, kür, konaklama, beslenme amacıyla bir yerden diğer bir yere seyahat gerçekleştirmeleri neticesinde meydana gelen bir turizm hareketidir.

Sağlık turizmi, kişilerin sağlık nedenlerinden dolayı ikametlerinin bulundukları yerlerden kalkarak yolculuk gerçekleştirmeleri olarak ifade edilebilir. Bu tanımlama, geleneksel sağlık hizmetlerine ilave olarak, kozmetik / estetik operasyonlarını, alternatif sağlık hizmetlerini, tamamlayıcı tedavileri içerir. Buna göre, doğal sağlık tedavileri ile genel turizm beraber hizmet sektörünü büyütmektedir.

Sağlık turizmi, genel olarak sağlığın muhafaza edilmesi, sağlığın geliştirilmesi ve sağlığın geri kazanılması için başlayan ve sağlık hizmetleri ilkelerinin beraberinde tatil ilkelerini de içeren yolculuklar, konaklamalar ve organizasyonlardan oluşan olayların – ilişkilerin bir bütünü olarak tanımlanabilmektedir.

Sağlık turizminde; turistler hasta olabilirler ya da hastalar turist olabilirler. Kişiler rahatsızlıkları sebebiyle tedavilerini görürken de turizmden faydalanabilir. Bu konuda ise sağlık turizmi devreye girmektedir.

Sağlık turizmi alan yazını sağlık amaçlı yolculukları 3 grupta toplamaktadır. Bunlar;
  1. Medikal turizm,
  2. Termal ve Spa-Wellness turizmi,
  3. İleri yaş ve engelli turizmi’dir.

Sağlık turizmi uygulamaları, tıbbi muayene, fizyoterapi, hidroterapi, su uygulamaları, doğal tedavi metotları, güzellik – bakım uygulamaları gibi hizmetlerin sunulmasıyla senenin on iki ayı işlerliğini muhafaza etmektedir.

Sağlık turizminin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:
Medical Tourism-Sağlık turizmi nedir?
Medical Tourism-Sağlık turizmi nedir?

• Sağlık turizmi, iş gücü – teknik donanım gerektiren bir turizm çeşidi olmaktadır.
• Sağlık turizminde, hizmet sunumu yapan sağlık kuruluşunun enternasyonal standartlara uygun hizmet göstermesi önem teşkil etmektedir.
• Hizmet sunumu yapan sağlık kuruluşunda, ortak yabancı lisan bilen çalışanların kesinlikle bulunması gerekmektedir.
• Hasta ve hastanın refakatçileri için çeşitli turizm çeşitlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan, katma değeri yüksek olan bir turizm çeşididir.
• Seçilen hedef pazara dönük devlet katkılı, çeşitli lisanlarda tanıtım – pazarlama çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Gerçekleştirilen bu tanıtımlarda hedef olarak öncelikle hastaların yurt dışında hizmet almasına destek verecek sigorta ve sağlık kuruluşlarının seçilmesi gerekmektedir.

Gelişmiş ülkelerde hayatını devam ettiren kişiler turizmin, medyanın, internetin ve öbür kitle iletişim araçlarının etkisiyle başka ülkelerdeki seçenek tıp olanakları, ekonomik ve kaliteli sağlık hizmetleri hususunda daha çok bilgiye erişebilmektedirler. Bilinç kazanan hastalar, sigorta kuruluşlarını ve hükümetleri sağlık turizmi hususunda yeni arayışlara sevk etmektedirler. Bu durum neticesinde de, gün geçtikçe sağlık turizmi pazarı büyümekte ve geniş kitleler tarafından bir ilgi görmektedir.

Glinos, Baeten, Helble ve Maarse; enternasyonal sağlık hizmetlerine olan talebin altında yatan etkenleri beşe ayırmışlardır. Bu etkenleri ise: kalite, maliyet, bulunabilirlik, aşinalık ve biyoetik mevzuat (ötenazi, tüp bebek turizmi ve kürtaj turizmi) olarak ifade etmektedirler.

Sağlık hizmetleri sağlayıcılarının tercihine etki eden 8 önemli sebep
Medical Tourism-Sağlık turizmi nedir?
Medical Tourism-Sağlık turizmi nedir?

MacStravic sağlık hizmetleri sağlayıcılarının tercihine etki eden minimum sekiz sebep belirtmiştir. Bunlar ise: uyumluluk, duyarlılık, bulunabilirlik, gizlilik, rahatlık, maliyet, yetenek ve sonuç odaklılıktır.

Başka yerde sağlık turizmini tetikleyen etkenler, yaşanılan yerdeki yüksek hizmet fiyatlarını, bekleme sürelerini, mevcut veya yasal olmayan tedavileri içermektedir.

Gizlilik içinde alınmak istenilen tedavilerin geleneksel turistik çekim mekânlarında konaklama, iklim, yemek – kültürel ziyaretlerle birleştirilmek istenmesi bir diğer konudur.

Birtakım ülkeler belli uygulamalar ve tedaviler ile popülaritesini artırırken; birtakım ülkeler de kültürel yakınlık, coğrafi yakınlık ve coğrafi konum gibi özellikleriyle çekici hale gelmektedir. Konunun cinsiyet, toplumsal ve kültürel boyutları üzerine vurgu yapan araştırmalar da bulunmaktadır.

Sağlık hizmetleri alanında pek fazla ülkenin üst seviye teknolojilerde ve standartlarda sağlık hizmeti vermesi, enternasyonal yolculuğun daha basit ve ekonomik bir hale gelmesi, bekleme listeleri ve maliyet avantajı sağlık turizminin dünya üzerinde çok geniş bir alana yayılmasını sağlamıştır.

Sağlık turizminin gelişimini sağlayan etkenler

Dünya üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar ele alındığında sağlık turizminin gelişimini sağlayan etkenlerin; fiyat farkı, sağlık hizmeti kalitesi farkı, yetersiz sigorta kapsamı, uzun bekleme listeleri, özel – gizlilik hususları, yasal – etik hususlar, hem sağlık turizminden yararlanma hem de gezme maksadı, sağlık hizmetlerinin enternasyonal seviyeye taşınması, teknolojinin ulaşımı ve bilgiye erişimi basitleştirmesi etkenlerinin olduğu ortaya çıkmaktadır.

Rekabet için etkili pazarlama

Sağlık turizminde birden fazla ülke cazibe merkezi halini almak amacıyla önemli faaliyetler yürütmekte ve rekabet edebilirlik yönünden sunulan sağlık hizmetini kaliteli ve uygun maliyetler ile elde edebilmeyi ve uluslararası platformda etkili pazarlamayı amaçlamaktadır.

Bundan böyle kişiler, sağlık problemlerinin çözüme kavuşması için, yalnızca kendi ülkelerindeki sağlık olanaklarını ve giderlerini değil; diğer ülkelerdeki en iyi tedavi – fiyat imkânlarını da kıyaslayarak hareket etmektedirler. Sağlık sektörü problemleri, yüksek tedavi maliyetleri, hastanelerdeki yığılmalar ve uzun bekleme süreleri, hizmet sunum kalitesi ve benzeri problemlerle karşı karşıya gelen bilinçli hastalar için de başka ülkelerden de yararlanabilme olanaklarının bulunması, sağlık turizmini başlı başına bir sektör haline getirmiş bulunmaktadır.

Sağlık turizmi kapsamında hizmet sunan kuruluşların çalışmalarının kaliteli ve etkili olması, sağlık turistlerinin memnuniyet ve sadakatinin kazanılması, beklentilerinin karşılanması bakımından olabildiğince önem taşımaktadır.

Sağlık turizmi kapsamında hizmet sunan kuruluşlar

Sağlık turizmi kapsamında hizmet gösteren kuruluşlar gerçekleştirdikleri anlaşmalar kapsamında; gidiş ve dönüş uçak bileti, özel vasıtalar ile transfer, kaliteli otel işletmelerinde konaklama, muayene, ön tetkikler, ameliyat kontrolleri ve ameliyat sonrası kontroller, özel rehber eşliğinde turistik etkinlikler sağlamaktadır.

Sağlık turizminde öne çıkan başlıklar

Sağlık turizminde; cerrahi girişimler, kısırlık tedavisi, tüp bebek, kalp – damar ve eklem protezleri, estetik, göz, diş gibi başlıklar öne çıkmaktadır. Fakat neredeyse her çeşit sağlık hizmetinin talep edildiği görülmektedir. Basit tetkikler için ya da bir hastalığa yönelik olarak kontrol – muayene yapmak için sınır aşırı sağlık hizmeti alan hastalar da azımsanmayacak bir sayıdadır.

Artık ülkeler değil sağlık merkezleri öne çıkıyor

İlk zamanlar, ileri teknolojili modern bir alt yapıya sahip olması, sağlık bakım hizmetlerinin kalite standartlarının yüksek olması, ulaşımın basit olması sağlık turizminde ön planda olan ülkelerin ortak özellikleri olarak tanımlanırken, bundan böyle ülkeden ziyade sağlık merkeziyle ilgili özelliklerin öne çıktığı göze çarpmaktadır.

KAYNAK

Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi – Oguzhan Journal of Social Sciences
Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 1 Aralık 2021 December (s./p.: 197-216)

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL TURİZMDE ÖNE ÇIKAN SAĞLIK UYGULAMALARI
HEALTH TOURISM PROMINENT IN MEDICAL TOURISM WITHIN THE SCOPE OF HEALTH PRACTICES

Hakkı ÇILGINOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, hcilginoglu@kastamonu.edu.tr

Oğuz ÇAM, Yüksek Lisans Öğrenci, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, İnanç Turizmi Bölümü, oguzcam911@gmail.com