Medikal turizm nedir?

Medikal turizm nedir?
Medikal turizm nedir?

Last Updated on 30 Ocak 2023 by Turizm Günlüğü

Medikal turizm, tedavi olmak için diğer ülkelere gerçekleştirilen yolculuklardır. Medikal turizmin başka bir ismi ise tıbbi turizm’dir.

Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri fiyatlarının yüksek olması ve uzun bekleme sürelerinin verilmesi gibi sebepler ile hastalar, uzak mesafede bulunan pek fazla ülkeye yüksek standartlarda olan medikal uygulamalardan dolayı yolculuk gerçekleştirmektedirler.

Medikal turistler turizm sektörünün sağladığı hizmetlerden faydalanmaktadır

Öncelikli amaç “tedavi” olmakla beraber hastalar; seyahat programları, yiyecek – içecek, konaklama, ulaşım gibi turizm sektörünün sağlamış olduğu hizmetlerden faydalanmaktadırlar. Medikal turizmin başka bir ismi ise “tıbbi turizm”dir.

Medikal turizmin kapsamı

Klasik tıbbın konusu içerisinde bulunan, doktorlar tarafından hastanelerde yapılan bazı tedavi metotlarını almak için gerçekleştirilen enternasyonal seyahatleri “medikal turizm” olarak isimlendirmek uygundur. Bu grup içinde de; plastik cerrahi ve estetik cerrahi ameliyatları, git gide tanınırlığı artan göz kusuru düzeltme ameliyatları, her çeşit kanser ve diş tedavileri, açık kalp cerrahisi tedavileri, ayrıca organ nakli ameliyatları gibi türlü tıbbi tedaviler bulunmaktadır. Medikal turizm, tıbbi tedavi amaçlı olmaktadır ve buna tüm tıbbi tedaviler dâhildir. Medikal turizm kapsamına; ileri tedaviler olarak isimlendirilen kardiyovasküler cerrahi, cyberknife tedavileri, radyoterapi, transplantasyon, infertilite kapsamında tüp bebek IVF uygulamaları; cinsiyet değiştirme operasyonları, diyaliz tedavileri, göz tedavileri, diş tedavileri, estetik cerrahi tedavileri girmektedir.

OKUMA ÖNERİSİ:
Sağlık turisti kimdir?
Medikal turizm nedir?
Sağlık turizmi nedir?

Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizmde Öne Çıkan Sağlık Uygulamaları

Medikal turizm
Medikal turizm

Medikal turizm; genel olarak cerrahi bir müdahale ya da özel uzmanlık bilgisi gerektiren başka müdahaleleri kapsayan uygulamaları da içermektedir. Bu yönde hastaların taleplerinin yerine getirilmesine yönelik olarak, maliyet etkin özel tıbbi bakım hizmeti verilmesi için programlar düzenlenmekte ve bu süreç içinde turizm endüstrisiyle iş birliği ve eşgüdüm içinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu nitelikleri doğrultusunda hem sağlık hem de turizm sektörlerinin etkinliğinin artırılmasını sağlayan medikal turizm, günümüz itibarıyla tıp teknolojilerinin gelişmesiyle beraber, bilhassa denizaşırı ülkelerde tıbbi amaçlı tedavilerin uygulanması ile tatil imkânı da sağlayan yaklaşımları kapsamaktadır.

Medikal turizm iki gruba ayrılmaktadır

Medikal turizmin gün geçtikçe bir ivme kazanması, hem sağlık hem de turizm sektörleri için fırsatlar sunmaktadır. Bilhassa, bir niş pazar olarak meydana gelen medikal turizm kavramı, cerrahi, tıbbi ya da diş müdahalelerinin yapılması gerektiği hallerde kullanılmaktadır. Medikal turizm, yalnızca diş ameliyatları ve kozmetik ameliyatlar gibi seçmeli ameliyatları değil, teknoloji ve uzmanlık bilgisi gerektiren karmaşık bir yapıya sahip, mecburi ameliyatları da kapsamaktadır.

Medikal turizm, zorunlu medikal turizm ve seçmeli medikal turizm olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

  • Birtakım medikal turistlerin akut müdahale gerektiren tıbbi tedavileri olarak tanımlanan zorunlu medikal turizm; karmaşık ameliyatları (koroner bypasslar, organ nakilleri, eklem replasmanı vb.) ve ameliyatsız kanser tedavilerini (radyoterapi, kemoterapi vb.) kapsamaktadır.
  • Buna karşılık, tümüyle tıbbi yönden gerekli olmayan ve hastalar tarafından gönüllü bir şekilde tercih edilen tıbbi tedaviler, seçmeli medikal turizmdir. Bu düşünceye göre ise medikal turizm; tanılamayı (kan taraması, kalp stresi gibi koruyucu sağlık taramaları vb.), estetiği (botoks, kozmetik dişçilik, plastik cerrahi vb.), cinsiyet değiştirmeyi (erkek-kadın, kadın-erkek, ses cerrahisi) ve yardımlı üremeyi kapsamaktadır.

Kişilerin tıbbi amaçlarla gerçekleştirdikleri uluslararası yolculukları içeren medikal turizm etkinliklerinde sağlık turizminin başka alt kollarından farklı olarak; doktor, sağlık çalışanları, hastane, klinik gibi tıbbi donanıma ilişkin kaynakların varlığı daha çok önem arz etmektedir.

Medikal turizm neden popüler oldu?
Medikal turizm
Medikal turizm

Medikal turizmin tanınırlığının git gide artmasında etkili olan pek fazla etmen bulunmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak da gelişmiş ülkelerdeki tedavi edici sağlık hizmetlerinin gereğinden fazla pahalı olması, sağlık sistemlerinin eskimesine ve nüfus oranının yükselmesine bağlı olarak tedavi amaçlı bekleme zamanlarının uzaması akla ilk gelenler arasında yer almaktadır. Almanya, Hollanda veya İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde hastalara birtakım operasyonlar için seneler sonrasına randevu verilirken, dünyanın geriye kalanındaki tedavi edici sağlık hizmetleri, gelişmiş ülkelere göre kıyasla hem çok daha ucuz olmakta hem de her çeşit tedavi için neredeyse hiç bekleme listesi bulunmamaktadır. Hâlihazırda enternasyonal yolculuğun epey azalan maliyetler ile basit satın alınabilir bir duruma gelmiş olması ve artık dünyanın pek fazla bölgesindeki tıp merkezlerinde ileri teknoloji imkânlarının ve standartlarının bulunabilmesi, tedavi maksatlı medikal turizmi tanınan bir hale getiren başka etmenlerdir.

Medikal turizmin sağlık ve turizm sektörüne ekonomik katkısı

Medikal turizm hususunda çeşitli tanıtımların etkili ve ilgi uyandırıcı bir şekilde yapılmasıyla medikal turistlerin taleplerinin daha da artacağı düşünülmektedir. Medikal turizm konusunda önemli ve etkili tanıtımların daha fazla gerçekleştirilmesiyle birlikte hem sağlık sektörüne hem de turizm sektörüne kayda değer seviyede bir ekonomik katkının sağlanacağı düşünülmektedir.

Medikal turizmin tanıtımında öne çıkan 8 temel unsur

Medikal turizmin tanıtımında dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar şöyle belirtilebilir:

• Sağlık hizmeti sunan çalışanların niteliklerinin ve bilimsel çalışmalarının tanıtılması gerekmektedir.

• Kalite standartları kesinlikle vurgulanmalıdır.

• Tanıtımlarda reklamdan ziyade medyada makalelerin ve haberlerin yayınlanması için enternasyonal medyanın desteği sağlanmalıdır.

• Sağlık turizminde hizmet sunumuna talip olan ülkelerin bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmaların takip edilmesi gerekmektedir.

• Hedef kitleye erişimi sağlayacak nitelikte kongre, fuar ve benzeri organizasyonlara katılım gösterilmelidir.

• Tanıtımlarda bilgilendirmeye önem verilmesi gerekmektedir.

• İnternet, enformasyon aracı olarak değerlendirilmeli ve tedavilere ilişkin ayrıntılı bilgiler internette belirtilmelidir.

• İnternet üzerinde başarılı sağlık turizmi öykülerinin paylaşımı yapılmalıdır.

Medikal turizmin başarısını engelleyen 7 temel unsur

Medikal turizmin gelişmesini engelleyen bazı durumlar söz konusudur. Bu durumlar ise şöyle ifade edilebilir:

Kalite problemi: Bilhassa gelişmiş ülkelerden başka ülkelere tıbbi maksatlı ziyaret gerçekleştirecek olan hastalarda hizmet kalitesi konusunda güven problemi yaşanmaktadır. Bu kişiler, kendi ülkelerinde teknoloji ve kalitenin sağlanamayacağını düşünmektedirler.

Geri dönüşte sağlık güvencesinin eksikliği: İnsan, tedavisi tamamlandıktan sonra ülkesine geri döndüğünde meydana gelebilecek sıkıntılar konusunda tedirgin olmaktadır. Hastalığının takibi ve denetiminin gerçekleştirilememesi korkusu insanları endişelendirmekte, bu durum da insanların tedavide yurt dışı tercihlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Ekonomik etkenler: Ülkesinde sigortası bulunmayan ya da kısıtlı sigortası bulunan hastalar her ne denli medikal turizm adayları arasında yer alsalar da gelir azlığı buna engel teşkil etmektedir.

Dil problemi: Hastalar seyahat ettikleri ülkenin dilini ve genel kabul görmüş ortak dil olan İngilizceyi bilmeyebilirler. Bundan dolayı hastanelerin hasta geleceği vakit hasta ile iletişimi sağlayacak uygun bir tercüman bulundurması gerekmektedir.

Vize problemi: Bilhassa gelişmiş ülkeler, kaçak işçi sıkıntısı nedeniyle vize verirken daha dikkatli davranmaktadır. Bu hal de, tedavi amacıyla seyahat eden insanların da vakit kaybetmelerine yol açmaktadır.

Akreditasyon problemi: Uluslararası hasta kabul edecek kurumlar, kontrolden geçerek akredite olmalıdır. Bu kurumların kalitesini yükselten bir süreçtir. Bu sürece dikkat edilmediği hallerde kamuoyunun bu durumdan haberdar olması sonucunda insanların bu kurumları seçmemelerine neden olmaktadır.

Kalifiye iş gücü eksikliği: Birtakım kurumlar masraflarını azaltmak amacıyla personel kalitesine önem vermemektedir. Bu durum da hizmet kalitesini azaltmaktadır.

Medikal turizmin paydaşları kimlerdir?
Medikal turizm
Medikal turizmin ana paydaşları ise; turizm sektörü bileşenleridir. 

Medikal turizmde birden fazla paydaşın tıpatıp bir domino etkisi gibi yapacakları kesintisiz hizmetlerle başarıya ulaşmak mümkündür. Medikal turizmin ana paydaşları ise; turizm şirketi (transfer şirketi, nakil şirketi, uçak şirketi, yetkili satış acentesi, tur operatörü), turizm rehberi, konsolosluk hizmetleri şirketleri, medya şirketi, organizasyon şirketi, sigorta şirketi, sosyal güvenlik kuruluşu, sağlık kuruluşu, paramedikal tur şirketi, tanıtma şirketi olarak ifade edilebilir.

KAYNAK

Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi – Oguzhan Journal of Social Sciences
Cilt/Volume: 3 Sayı/Issue: 1 Aralık 2021 December (s./p.: 197-216)

SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA MEDİKAL TURİZMDE ÖNE ÇIKAN SAĞLIK UYGULAMALARI
HEALTH TOURISM PROMINENT IN MEDICAL TOURISM WITHIN THE SCOPE OF HEALTH PRACTICES

Hakkı ÇILGINOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ABD, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, hcilginoglu@kastamonu.edu.tr

Oğuz ÇAM, Yüksek Lisans Öğrenci, Kastamonu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD, İnanç Turizmi Bölümü, oguzcam911@gmail.com