Meclise Sunulan Turist Rehberliği Meslek Kanunu Tasarısının Tam Metni

TÜRSAB’ın Yetkileri Bakanlığa Geçiyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy / Seyahat Acentaları Ve Turist Rehberlerinin Meslek Kanunlarında Değişiklik Yapılması Teklifi Meclise İletildi

Last Updated on 16 Şubat 2024 by Turizm Günlüğü

Turist Rehberlerinin Meslek Kanununda Değişiklik Yapılması Teklifi Meclise İletildi. İşte Meclise Sunulan Turist Rehberliği Meslek Kanunu Tasarısının Tam Metni.

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Seyahat Acentaları ile Seyahat Acentaları Birliği Kanunlarında yapılması önerilen değişiklikler içeren kanun teklifi, gerekçeleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na iletildi. Teklif, turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılması ve sektörel düzenlemelerin güncellenmesi amacı taşıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Turist Rehberliği ve Seyahat Acentalarına İlişkin Mevzuatta Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na bugün sunuldu.

Seyahat Acentaları Ve Turist Rehberlerinin Meslek Kanunlarında Değişiklik Yapılması Teklifi Meclise İletildi
Turist Rehberlerinin Meslek Kanununda Değişiklik Yapılması Teklifi Meclise İletildi / Turist Rehberliği Meslek Kanunu Tasarısının Tam Metni

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. Gereğini arz ederiz.

GENEL GEREKÇE

Dünya büyük bir değişim yaşamaktadır. Bu değişim üretim ilişkilerini, yönetim sistemlerini, ekonomileri, hizmet sektörünü ve topyekün hayatı derinden etkilemektedir. Yaşanan paradigma değişimi başta anlayışlar olmak üzere her alanda köklü dönüşümlere kapı aralamaktadır. Bu süreçlerden turizm sektörü de etkilenmektedir.

Turizm sektörü refah düzeyinin yükselmesine, iletişim, haberleşme ve ulaşım alanında yaşanan değişim ve dönüşüme paralel olarak dünyada daha fazla öne çıkmıştır. Günümüz dünyasında turizm kamu diplomasisinin ve ülkelerin yumuşak gücünün önemli araçlarından biri haline gelmiştir.

Yaşanan bu değişim ve dönüşümden Türkiye de önemli ölçüde etkilenmektedir. Dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olan ülkemiz, ortak akılla yeni hedefler için yeni stratejiler belirleme sürecindedir. Ülkemiz Dünyanın turizmde en iddialı destinasyonlardan biridir. Türkiye, turizmdeki bu iddialarını ve hedeflerini gerçekleştirmek için başta anlayışlar olmak üzere tüm süreçleri yeniden yapılandırmalıdır.

Turizm ekosisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan turist rehberlerinin çağdaş bir anlayışla yeniden tanımlanması gerekmektedir. Bu bağlamda turizm sektörü tarafından uzun süredir dile getirilen talepler önemli ve değerlidir.

Turist rehberliği hizmetine ilişkin faaliyet, görev ve sorumlulukların düzenlendiği 6326 sayılı Kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun Teklifi ile; değişen koşullar karşısında uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümü ve hizmet kalitesinin artırılması için 6326 sayılı Kanunda ihtiyaç oluşan alanlara ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Turist rehberlerinin niteliklerini arttırmak amacıyla mesleğe kabul koşulları yeniden düzenlenmektedir. Ayrıca Çince başta olmak üzere ülkemize yönelik turizm potansiyelinin karşılanmasını teminen Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür ve turizm politikaları doğrultusunda belirlenecek Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi ile sanat tarihi ve arkeoloji mezunlarının mesleğe kabulü konularına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Turist rehberliği sertifika programları ve uygulama gezilerinin talepleri karşılamada yetersiz kalması sebebiyle, bu eğitim programları ile gezilerin Kültür ve Turizm Bakanlığının talebine rağmen belli bir süre içinde birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmaması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılması öngörülmektedir. Belgesiz rehberlik faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 1618 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan idari para cezası 6326 sayılı Kanun kapsamına alınmaktadır. Ayrıca seyahat acentalarının ve turist rehberlerinin verdikleri hizmetler sırasında, müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri, seyahat acentaları için 1618 sayılı Kanun ile, turist rehberleri için ise 6326 sayılı Kanun ile ayrı ayrı yaptırıma bağlanmaktadır.

Seyahat Acentaları Ve Turist Rehberlerinin Meslek Kanunlarında Değişiklik Yapılması Teklifi Meclise İletildi
Turist Rehberlerinin Meslek Kanununda Değişiklik Yapılması Teklifi Meclise İletildi / Meclise Sunulan Turist Rehberliği Meslek Kanunu 

MADDE gerekçeleri

MADDE 1- Madde ile mevcut durumda ilgili meslek kuruluşu tarafından açılan sertifika programlarının ihtiyacı karşılamaması sebebiyle, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programlarının Bakanlığın talebiyle ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenmesi yönünde değişiklik yapılmaktadır. Karar alma süreçlerinin etkinleştirilmesini sağlamak üzere, Bakanlık tarafından ilgili meslek kuruluşlarının görüşlerinin alınması zorunluluğu da kaldırılmaktadır.

Mesleğe kabul başvurularında, yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınavın, konusunda uzman ve tarafsız kuruluşlarca yapılması, mevcut durumda ilgili meslek kuruluşu tarafından açılan uygulama gezilerinin ihtiyacı karşılamaması sebebiyle uygulama gezisinin Bakanlığın talebiyle ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenmesi yönünde değişiklik yapılmaktadır.

Turist rehberlerinin genel bilgi düzeyinin sağlıklı ölçülebilmesi ve mesleğin icrası için yeterli seviyede olduklarının belirlenebilmesi amacıyla adayların konusunda uzman kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak olan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları gerektiği hususu hükme bağlanmaktadır.

Ayrıca, yabancı dil şartını sağlayamadığı için rehber olamayanlarım mağduriyetini gidermek ve iç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacım karşılamak için Türkçe rehberliğe ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Son yıllarda ülkemizi ziyaret eden Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden gelen turist sayısındaki artış ve bu ülkelerin turizm potansiyelimize sağlayacağı katkı göz önüne alınarak; kültür ve turizm politikalarımız ile uyumlu biçimde mevcut rehber sayısını artırmak amacıyla Uzak Doğu dillerindeki rehber adaylarını teşvik edici düzenleme yapılmaktadır.

Madde ile üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır.

Turist rehberlerinin, mesleğin kaliteli olarak icrasını sağlayabilmeleri amacıyla yabancı dil yeterliliği belgesinin 5 yılda bir yenilenmesi düzenlenmekte ve eğitim programı, yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı ile uygulama gezisinin Bakanlığın talebine rağmen altı ay içerisinde birlikler tarafından düzenlenmemesi hâlinde Bakanlık tarafından yapılması imkânı getirilmektedir.

MADDE 2- Madde ile tura katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri halinde mesleğin çalışma kartında belirtilen yabancı dil dışında Türkçe olarak icra edilebileceği ve Türkçe rehberlerin ise mesleklerini sadece Türkçe olarak icra edebileceği hususları düzenlenmektedir.

MADDE 3- Madde ile turist rehberlerinin verdikleri hizmetler sırasında, müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri fiilinin tekerrürü halinde turist rehberlerine uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin düzenleme getirilmektedir. Bu kapsamda söz konusu fiilin beş yıl içinde iki kez işlenmesi meslekten geçici men cezası yaptırımına, üç kez işlenmesi ise meslekten çıkarma cezası yaptırımına bağlanmaktadır.

MADDE 4- Madde ile mesleğin Türkçe olarak icra edilmesi durumunda uygulanacak taban ücretlerin Bakanlıkça belirlenen taban ücretlerin yüzde yetmişinden az olmamak üzere belirlenmesi hükme bağlanmaktadır.

MADDE 5- Madde ile ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunulamayacağı ve bulunanlar hakkında belgesiz rehberlik yapılan kişi sayısı ve bölgenin özellikleri dikkate alınarak ilgili mülki idare amiri tarafından yirmibeşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği hüküm altına alınmaktadır.

Ayrıca belgesiz rehberlik yapmak fiiline idari para cezası yaptırımı uygulanması nedeniyle uygulama alanı olmayan maddenin dördüncü fıkrasında yer alan Cumhuriyet savcılıklarına bildirim yükümlülüğü kaldırılmaktadır.

Yine turist rehberlerinin, turist rehberliği hizmetinin verilmesi sırasında ve bu hizmeti alanların bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde yirmibeşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezası yaptırımı uygulanması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 6- Madde ile Bakanlığın meslek kuruluşlarını müfettişler ve kontrolörler aracılığıyla en geç üç yılda bir zorunlu olarak denetlemesi, ayrıca meslek kuruluşlarının iştiraklerinin de denetime tabi olması öngörülmekte, Bakanlığa verilen meslek kuruluşları üzerindeki gözetim ve denetim yetkisinin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

MADDE 7- 6326 sayılı Kanunun “Yönetmelik” başlıklı 12 nci maddesinde Kanun’un uygulanmasına ilişkin olarak çıkartılacak yönetmelikler yönünden yetki çatışmasının yaşanmaması amacıyla Birlik ve Bakanlık tarafından çıkartılacak yönetmeliklerin konuları belirtilmektedir.

MADDE 8- Madde ile 6326 sayılı Kanun’un geçici 1 inci maddesi kapsamında rehberlik kimlik kartım ruhsatname ile değiştirmeyenlerin rehberlik kimlik kartlarının belli koşullar dahilinde ruhsatname ile değiştirilmesine imkan sağlanmaktadır.

MADDE 9- Madde ile turist rehberliği ruhsatnamesine sahip olan turist rehberleri ile 6326 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında rehberlik kimlik kartını ruhsatname ile değiştirenlerin, en geç beş yıl içinde yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgeyi getirmeleri zorunlu hale getirilerek, getirmedikleri takdirde Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra edebilecekleri düzenlenmekte, yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri halinde ise çalışma kartı alarak, yeniden başarılı oldukları dilde mesleklerini icra edebilmeleri öngörülmektedir.

MADDE 10- Madde ile 6326 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Bakanlıkça yapılan sınava katılmayanlar ile sınavda başarısız olanların bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları, gerekli şartları taşımaları ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları kaydıyla mesleğe kabul edilmelerine yönelik imkan sağlanmaktadır.

MADDE 11- Madde ile esas amacı tarihî ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehberi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 12- Seyahat acentalarının, müşterilerine verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgelerinin Bakanlıkça iptal edileceği ve bunların beş yıl süreyle seyahat acentalığı yapamayacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 13- Yürürlük maddesidir.

MADDE 14- Yürütme maddesidir.

 

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU İLE SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

TUREB'in Tavsiye Kararı ve Tur Rehberlik Ücretleri
Turist Rehberlerinin Meslek Kanununda Değişiklik Yapılması Teklifi Meclise İletildi / Meclise Sunulan Turist Rehberliği Meslek Kanunu 

MADDE 1- 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Turist rehberi unvanı mesleğe kabulle kazanılır ve mesleğe kabul için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Başvuru tarihi itibarıyla on sekiz yaşını doldurmuş olmak.

c) Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olduktan sonra turizm sektörünün ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği hâllerde belirlenen bölgelerde, yönetmelikle kurs ve sınavlara ilişkin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programını başarıyla tamamlamak.

ç) Bakanlık tarafından belirlenen yabancı dillerden birinde, mesleğe kabul sınavına başvuru tarihinden önceki son beş yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az 75 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından YDS’e eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında bu puana denk yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak; Bakanlığın sınav yapılmasını istediği yıl içerisinde ÖSYM tarafından sınav takvimine alınmayan dillerde ise Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan yabancı dil sınavında başarılı olmak.

d) Maliyetlerin katılımcılardan karşılanması kaydıyla, Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen uygulama gezisini tamamlamak ve gezi- sonunda yapılan sınavda başarılı olmak.

e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir-yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından; bu Kanuna veya 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanununa muhalefetten mahkûm olmamak.

f) Daha önce meslekten çıkarılmamış olmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tüm mesleğe kabul koşullarım yerine getirenler, Bakanlığın talebiyle konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları halinde başarılı oldukları yabancı dilde turist rehberi olmaya hak kazanır. Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mesleğe kabul koşulunu yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul koşullarını yerine getirmeleri ve Bakanlığın talebiyle konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları halinde, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ülkesel Türkçe turist rehberi olmaya hak kazanır.

(3) Çince başta olmak üzere ülkemize yönelik turizm potansiyelini karşılamak amacıyla Bakanlıkça kültür ve turizm politikaları doğrultusunda belirlenecek Uzak Doğu dillerindeki adaylar için birinci fıkranın (c) bendindeki şart aranmaz. Bu kişiler birinci fıkrada belirtilen diğer koşullan yerine getirmek ve en az ön lisans düzeyinde üniversite mezunu olmak kaydıyla turizm sektörünün bu alandaki acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan en az yüz saatlik eğitim programı ile uygulama gezisini başarıyla tamamlamaları şartıyla katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak ilgili yabancı dilde bölgesel veya ülkesel turist rehberi olmaya hak kazanır.

(4) Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar için birinci fıkranın (c) bendinde düzenlenen turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmaz. Bu kişiler, birinci fıkrada belirtilen diğer koşulları yerine getirmek. Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan en az yüz saatlik eğitim programı ile uygulama gezisini başarıyla tamamlamaları şartıyla başarılı oldukları yabancı dilde, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ülkesel turist rehberi olmaya hak kazanırlar.

(5) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen yabancı dil yeterliliğinin süresi sınav tarihinden itibaren beş yıldır. Bu sürenin sonunda yeterliliğin yeniden belgelendirilmesi zorunludur. Yabancı dil yeterliliğinin belgelenmemesi halinde bu kişiler Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra edebilirler. Yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri halinde ise yeniden başarılı oldukları dilde turist rehberi olmaya hak kazanırlar.

(6) Beş yıllık belge yenileme süresinin dolduğu tarihte ÖSYM veya Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında birlikler veya konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları veya bu maddenin dokuzuncu fıkrası gereğince Bakanlık tarafından henüz sınav açılmamış olması halinde, yabancı dil yeterlilik belgesi ilgili dilde yapılacak ilk sınav sonucunun açıklandığı tarihe kadar geçerlidir.

(7) Mesleğe kabul başvurusu Bakanlığa yapılır. Bakanlık, otuz gün içinde gerekli incelemeleri yapar, başvuruyu kabul ettiği takdirde ruhsatnameyi düzenler, başvuruyu reddettiği hâllerde ret kararını gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirir.

(8) Mesleğe kabul koşullarını taşımamalarına rağmen mesleğe kabul edilmiş olanlar, mesleğe kabulü engelleyen bir suçtan hüküm giyenler ile mesleğe engel hâli ortaya çıkanlar Bakanlık kararı ile meslekten çıkarılır.

(9) Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen eğitim programının, birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavının ve (d) bendinde belirtilen uygulama gezisinin Bakanlığın talebine rağmen altı ay içerisinde birlikler tarafından düzenlenmemesi halinde eğitim programı, yabancı dil seviye tespit sınavı ve uygulama gezisi Bakanlık tarafından düzenlenir.

MADDE 2- 6326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Meslek, sadece çalışma kartında belirtilen yabancı dillerde, turist rehberinin Türkçe turist rehberi olması ya da tura katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri halinde ise Türkçe olarak hukuka ve meslek etik ilkelerine uygun olarak icra edilir.”

MADDE 3- 6326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere” ibaresi çıkarılmış, bu bende aşağıdaki alt bent ile (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“10) Bu Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen fiilin beş yıl içinde iki kez işlenmesi.”

“7) Bu Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen fiilin beş yıl içinde üç kez işlenmesi.”

MADDE 4- 6326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci fıkrada yer alan “taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin” ibaresi “Bakanlık tarafından belirlenerek ilan edilen ücretlerin” şeklinde, “Taban ücret” ibaresi “Bu ücretlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Mesleğin Türkçe olarak icra edilmesi halinde, ücretler bu maddenin birinci fıkrası kapsamında belirlenen taban ücretin yüzde yetmişinden az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir ve ilan edilir.”

MADDE 5- 6326 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fılo-asmda yer alan “ve durum en geç üç gün içinde Cumhuriyet savcılığına bildirilir” ibaresi madde metninden çıkarılmış, bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(5) Ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunulamaz, bulunanlar hakkında hizmet verilen kişi sayısı ve bölgenin özellikleri dikkate alınarak ilgili mülki idare amiri tarafından yirmibeşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.” ”

(6) Turist rehberliği hizmetinin verilmesi sırasında, bu hizmeti alanların bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin eden turist rehberleri hakkında ilgili mülki idare amiri tarafından yirmibeşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.”

MADDE 6- 6326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Bakanlık, meslek kuruluşlarının ve iştiraklerinin her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarım müfettişler ve kontrolörler aracılığıyla gerektiğinde ve en geç üç yılda bir zorunlu olarak denetleme yetkisini haizdir. Meslek kuruluşları denetim esnasında her türlü bilgiyi vermek ve belgeyi göstermekle yükümlüdür.

(2) Meslek kuruluşlarının organ üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden, meslek kuruluşlarının paralarıyla para hükmündeki evrak, senet ve sair varlıkları ile muhasebe ve muamelata ilişkin her çeşit defter ve evrak ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar.

(3) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ikinci fıkrada belirtilen suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan ya da yapılan denetim bakımından görevi başında kalması sakıncalı görülen meslek kuruluşlarının personeli Bakanlık müfettişinin teklifi üzerine üç ay süre ile Bakanlık tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir. Gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu süre Bakanlık tarafından üç ay daha uzatılabilir. Görevden uzaklaştırılan personele, uzaklaştırma süresi boyunca yapılacak ödemelerin üçte ikisi ödenir.

(4) Bu madde kapsamında görevden uzaklaştırılanlar; denetim sırasında veya denetimin tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ya da mahkûmiyetlerine karar verilmediği takdirde görevlerine dönerler. Görevine iade edilenlerin uzaklaştırma süresi boyunca mahrum kaldığı ödentileri, kanuni faizleri ile birlikte istihdam edildikleri meslek kuruluşu tarafından ödenir.

(5) Milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, birliklerin ve turist rehberleri odalarının organları Bakanlık tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı yirmidört saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

(6) Bakanlık, bu madde kapsamında açılan davaları katılan sıfatıyla takip edebilir.”

MADDE 7- 6326 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Turist rehberliği niteliğindeki hizmet, faaliyet ve bunlara yönelik sözleşmeler, turist rehberlerinin disiplin, sicil ve çalışma kartlarına ilişkin hususlar ile meslekte uzmanlığa yönelik kurs, seminer ve eğitim programları birlik tarafından çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir.”

“(2) Bakanlığın meslek kuruluşları üzerindeki idari ve mali denetimine ilişkin usul ve esaslar ile bu Kanunla Bakanlığa verilen yetki ve görevlere ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair hususlar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 8- 6326 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Rehberlik kimlik kartının ruhsatname ile değiştirilmesi

GEÇÎCÎ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında rehberlik kimlik kartını ruhsatname ile değiştirmeyenlerin rehberlik kimlik kartları. Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentlerindeki koşulları taşımaları ve bu Kanuna göre kurulan ilgili odaya kaydolmaları şartıyla, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde ruhsatname ile değiştirilir. Bakanlık tarafından bu süre bir yıl uzatılabilir.

MADDE 9- 6326 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yabancı dil yeterliliği bakımından saklı tutulan haklar

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlük tarihi itibariyle turist rehberliği ruhsatnamesine sahip olan turist rehberleri ile geçici 4 üncü madde kapsamında rehberlik kimlik kartını ruhsatname ile değiştirenlerin, bu maddeyi ihdas eden Kamunun yürürlük tarihinden itibaren en geç beş yıl içinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen belgeyi getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra edebilirler. Yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri hâlinde ise çalışma kartı alarak, yeniden başarılı oldukları dilde mesleklerini icra edebilirler. Bu madde kapsamında yabancı dil yeterliliklerini belgeleyenler hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uygulanır.”

MADDE 10- 6326 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mesleğe yeniden kabul sınavı

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Bakanlıkça yapılan sınava katılmayanlar ile sınavda başarısız olanlar bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları, bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentlerinde öngörülen koşulları taşımaları ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmaları kaydıyla mesleğe kabul edilir. Bu madde kapsamında mesleğe kabul edilenlerin mesleğe kabul edildikleri tarihten itibaren en geç beş yıl içinde bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen belgeyi getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra edebilirler. Yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri halinde ise çalışma kartı alarak, yeniden başarılı oldukları dilde mesleklerini icra edebilirler. Bu madde kapsamında yabancı dil yeterliliklerini belgeleyenler hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uygulanır.”

MADDE 11-14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Paket tur ve tur kapsamında, sadece ülkemizdeki müze ve Ören yerlerine düzenleyecekleri gezilerdeki tanıtım hizmetini bu alanlarda turist rehberleri ile vermek.”

MADDE 12-1618 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seyahat acentaları, müşterilerine verdiği hizmetler sırasında, müşterilerinin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgeleri Bakanlıkça iptal edilir ve bunlar beş yıl süreyle seyahat acenteliği yapamaz.”

MADDE 13- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.