Turizm yatırımlarında önemli düzenleme

Last Updated on 4 Mayıs 2018 by Turizm Günlüğü

Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarına ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte yatırımcı ve işletmecilere verilen kesin tahsis, kesin izin, kullanma izni ve irtifak hakkı süresi 49 yıla uzatıldı.

Buna göre, yatırımcıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli olan turizm belgesine sahip olması gerekirken, adına kiralama yapılan yatırımcı ve işletmeciler ile turizm amaçlı kıyı tesisi yatırımcı ve işletmecileri için turizm belgesi şartı aranmayacak.

Maliye Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik” Maliye, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları tarafından oluşturuldu.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Yatırımcı ve işletmecilere verilen kesin tahsis, kesin izin, kullanma izni ve irtifak hakkı sürelerinin 49 yıla uzatılmasına, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca milli park ve tabiat parklarında konaklama amaçlı turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla 29 yıla kadar yapılan kira sözleşmelerinin ise 29 yıla ya da irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle 49 yıla uzatılmasına ilişkin yönetmelikte süre uzatımından veya sözleşme değişikliğinden faydalanmak isteyen turizm yatırımcıları, yatırım konularına göre, kesin tahsisi yapan ve irtifak hakkını tesis eden bakanlığa (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) 5 Aralık 2018’e kadar başvuru yapabileceği belirtildi.

Kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlar için aynı süre içinde Maliye Bakanlığına satın alma başvurusunda bulunularak ilgili idare tarafından en geç 3 ay içinde değerlendirilecek.

MALİYET BEDELLERİNİN HESAPLANMASI

Süre uzatımı yapılması nedeniyle mevcut sözleşme hükümleri uyarınca tahsil edilen bedelden ayrı ve bir defaya mahsus olmak üzere yararlanma bedeli de alınarak turizm belgesine esas son tür, sınıf ve kapasitesi üzerinden cari yıl için belirlenen toplam yatırım maliyet bedelinin turizm tesisleri için peşin ödeme halinde binde dördü, taksitle ödeme halinde ise binde beşi, termal ve kış turizmi amaçlı turizm tesisleri için ise bu oranların yarısı ile uzatılan sürenin çarpımı suretiyle hesaplanacağı ifade edildi.

MİLLİ PARKLARDA YARARLANMA BEDELİ DİĞER TESİSLERİN YÜZDE 25 FAZLASI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Peşin veya taksitle ödenebilecek olan yararlanma bedelinde taksitle ödeme, biri peşin olmak üzere dört eşit taksitle ve birer yıllık dilimler halinde, taksitlere kanuni faiz uygulanarak yapılacak.

Milli park ve tabiat parklarında yapılan konaklama amaçlı kiralamaların irtifak hakkına dönüştürülmek suretiyle 49 yıla uzatılmasında ise yararlanma bedeli, turizm tesisleri için belirlenen oranın yüzde 25 fazlası üzerinden hesaplanacak.

KIYI TESİSLERİNDE İSE BU KOŞULAR DEĞERLENDİRİLECEK

Turizm amaçlı kıyı tesislerinde yararlanma bedeli ve uzatılan süre için sözleşme bedeli ise tesisin bulunduğu yer, kapasitesi, sunduğu hizmet çeşitliliği, fiziksel konumu, yüzölçümü, geri saha ve kullanım durumu, toplam yatırım maliyeti, mevcut sözleşme bedeli, getirebileceği gelir miktarı ile günün emsal ve rayiçleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenecek.

SATIŞ VE ÖDEME ŞEKLİ 

Kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlardan, orman vasıflı taşınmazlar ile kıyıda kalan yerler hariç olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri ile taşınmazın hukuki ve fiili durumu itibariyle satışında engel bulunmayanlardan idarece uygun görülenler, turizm yatırımı amaçlı kullanılmaya devam edilmesi kaydıyla yatırımcı ve işletmecilere satılabilecek.

Satış bedeli, taşınmazın zemininin rayiç değeri ile üzerindeki yapı, bina ve tesislerin hazineye geçmesi gereken kısmının enkaz bedeli üzerinden tespit edilecek ve satış bedeli, peşin veya en az yüzde 30’u peşin, kalanı beş yılda, 10 taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenebilecek. Satışı gerçekleştirilen taşınmazların tapu kütüğüne taşınmazın turizm amacı dışında kullanılamayacağına ilişkin belirtmesi de konulacak.