Turizm Bakanlığı, Almanya’daki “EXPO 2000 Türkiye Milli Binası”nı satışa çıkardı!

ALMANYA’NIN HANNOVER ŞEHRİNDE BULUNAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA AİT EXPO 2000 TÜRKİYE MİLLİ BİNASI.

Son Güncelleme Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendisine ait olan ve Almanya’nın Hannover Şehrinde bulunan Expo 2000 Türkiye Milli Binası Satış İhalesi İlanı’nı ve şartnamesini www.kultur.gov.tr web sitesi üzerinden yayınladı. Satış İhalesi, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nce 31 Ekim 2018 Çarşamba günü, saat: 14:00’da Almanya’da gerçekleştirilecek.

EXPO 2000 Türkiye Milli Binası

Sdyney Garden 5, 30559 Hannover, Almanya adresinde bulunan ve toplamda 3.792 metre kare olmasına rağmen kullanım alanı 1.563 metre kare olan “EXPO 2000 Türkiye Milli Binası” 895 bin euro’ya satışa çıkarıldı.

Sdyney Garden 5, 30559 Hannover, Almanya adresinde bulunan ve toplamda 3.792 metre kare alana sahip olan “EXPO 2000 Türkiye Milli Binası” 895 bin euro’ya satışa çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olan Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Hannover kentinde bulunan “EXPO 2000 Türkiye Milli Binası” adlı taşınmazın satış ihalesi, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü, saat 14:00’da (Almanya yerel saati) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Frankfurt Kültür Ataşeliğinde yapılacak.

“EXPO 2000 Türkiye Milli Binası” adlı taşınmazın satış ihalesi, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü, saat 14:00’da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Frankfurt Kültür Ataşeliğinde yapılacak.

ALMANYA’NIN HANNOVER ŞEHRİNDE BULUNAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA AİT EXPO 2000 TÜRKİYE MİLLİ BİNASININ SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİ

MADDE 1: TANIMLAR

Bu şartname ve eklerinde;
1.1. Bakanlık: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığını,
1.2. İdare: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü, (DÖSİMM),
1.3. Komisyon: İdarenin iş bu ihalenin yapılması için görevlendirdiği İhale Komisyonunu,
1.4. Ataşelik: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Frankfurt Kültür Ataşeliği’ni,
1.5. Taşınmaz: Almanya’nın Hannover Şehrinde bulunan EXPO 2000 Türkiye Milli Binasını,
1.6. İstekli: Bu Şartnameye uygun teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların temsilcilerini,
1.7. Banka Hesabı: İstekli tarafından satış bedelinin yatırılacağı İdare’ye ait Euro mevduat hesabını,
1.8. Muhammen Bedel: Hannover EXPO 2000 Türkiye Binası için asgari satış bedeli olarak belirlenen (KDV Dahil) 895.000,00 (sekizyüzdoksanbeşbin) Euro tutarı,
1.9. Teklif mektubu: Şartnamenin Ekinde bulunan formata uygun olarak hazırlanmış teklif edilen satış bedelinin rakam ve yazı ile açık olarak yazıldığı İstekli tarafından imzalanmış mektubu,
1.10. Zorunlu Belgeler: Şartnamenin 7 nci maddesinde listelenen belgeleri
ifade eder.

MADDE 2: İHALENİN KONUSU
2.1 İhalenin konusu; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın İdare tarafından pazarlık usulü ile en yüksek teklifi veren İstekliye satılmasıdır.

Satışı Yapılacak Taşınmazın:
Yeri : Hannover
Tapu Bilgisi : Bemorode sayfa 6438
Kadastro Dairesi : Hannover
Mevki/Ada: : Mevki Bemorode Ada 7, Parsel 26/30 Bina ve Boş Arazi
Parsel 26/28 Yol Alanı Olarak
Ebat : 992 m2 + 2.800m2 = 3.792m2
Kullanım Alanı : 1.563m2
Niteliği : Ticari arazi/pavyon binası
Cinsi : Dikdörtgen, açık yapılaşma
Adresi: : Sdyney Garden 5, 30559 Hannover, Almanya

MADDE 3: İHALENİN NEREDE VE NASIL YAPILACAĞI
3.1 İhale; İdare tarafından 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 14:00’da (Almanya Yerel Saati) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Frankfurt Kültür Ataşeliği, Informationsabteilung des Türkischen Generalkonsulat der Republik Türkei-Kulturattaché, Baseler Str. 35-37, 60329 Frankfurt, ALMANYA adresinde yapılacaktır.

MADDE 4: İHALENİN YÖNTEMİ VE YASAL DAYANAĞI
4.1 İhale; Türkiye Cumhuriyeti tarafından yayınlanan ‘Dış Ülkelerdeki Kuruluşların Yerel İhtiyaçlarının Sağlanmasına Ait Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde “Pazarlık Usulü” ile asgari satış bedeli olarak belirlenen (KDV Dahil) 895.000,00 (sekizyüzdoksanbeşbin) Euro tutarın üzerinde en yüksek satış bedelini teklif eden İstekli üzerine yapılacaktır.

MADDE 5: TEKLİFLERİN VERİLMESİ
5.1 İstekliler tekliflerini İdareye veya İdare’nin yetkilendirdiği kişi ve/veya kuruluşlara, ihale günü Almanya yerel saatine göre saat 14.00’a kadar yazılı olarak Madde 3’te belirtilen adreste olacak şekilde vereceklerdir.

MADDE 6: TEKLİF DOSYASININ HAZIRLANMASI
6.1. İsteklinin taşınmazla ilgili teklif ettiği bedelin yazı ve rakamla belirtildiği ve Şartnamenin Ekinde yer alan formata göre hazırlanmış Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine İsteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri İstekli tarafından imzalanacak veya kaşelenecektir.
6.2. Teklifler Türkçe olarak verilebilecek olup Almanca hazırlanan belgelerin Türkçe çevirileri teklif dosyasına eklenecektir. Gerekmesi durumunda çevirilerin doğruluğu Komisyon tarafından Ataşelik personeline yaptırılabilir.

MADDE 7: ZORUNLU BELGELER
7.1. Gerçek kişilerde; Kimlik Belgesi sureti ve Kimlik Belgesi veya Pasaport ibrazı
7.2. Teklif veren tüzel kişilik ise, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişileri gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili kişilerin yetkili makamlarca tasdiklenmiş imza sirküleri,
7.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin yetkili makamlarca onaylı vekâletname ile vekilin yetkili makamlarca tasdikli imza beyannamesi.

MADDE 8: TEKLİF DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLME YÖNTEMİ
8.1. İhaleye katılabilmek için şartnamede belirtildiği şekilde teklifte bulunmak şarttır.
8.2. Teklifler mevcut İsteklilerin huzurunda açıldıktan sonra, Komisyon tarafından isteklilerden ikinci veya daha çok kere sözlü teklif almak suretiyle tekliflerinde artırım yapmaları istenecektir. Komisyon, uygun gördüğü bir aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç oturumda hazır bulunan isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak alacaktır. Eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar yazılı teklif almaya devam edecektir.
8.3. İsteklilerin Türkçe bilmemeleri ve Almanca bilmeleri durumunda kendi çevirmenleri ile birlikte ihaleye katılabileceklerdir. Çevirmen getirmemeleri durumunda Ataşelik yetkililerinin yaptığı çeviriler esas alınacaktır. Bu durumda istekliler çevirilere itiraz edemeyecektir.

MADDE 9: İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
9.1 İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

MADDE 10: İHALE KOMİSYONUNUN YETKİSİ VE İHALENİN ONAYI
10.1. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
10.2. İhale komisyonu tarafından alınan ihale sonucuna ilişkin karar, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili makamları tarafından karar tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. Kararın yetkili makam tarafından iptal edilmesi durumunda ihale hükümsüz sayılır.
10.3. Yetkili makam tarafından onaylanan ihale kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale kararının yetkili makamca iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
10.4. İhale sonuçlandıktan sonra bedel artışı veya indirim teklifleri kabul edilmez.

MADDE 11: SATIŞIN GERÇEKLEŞMESİ
11.1. İstekli, ihale sonucunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde satış bedelinin tamamını İdarenin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde (Swift Kodu: TCZBTR2A) bulunan TR 91 00 0100 2533 0348 3170 51 92 IBAN numaralı Euro hesabına ödemek ve satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra taşınmazı adına tescil ettirmek zorundadır. Aksi takdirde meydana gelecek vergi borcu, harç ve diğer sebeplerle İdareden bir talepte bulunulamaz.
11.2. Satışa ilişkin olarak, ödenmesi zorunlu olan her türlü resim, vergi, harç gibi giderler yerel mevzuat uyarınca sorumlu olan taraflarca sorumlulukları oranında ödenecektir. Ancak gayrımenkul alış/satış komisyon bedeli ve benzeri giderler satış bedelinden ayrı olarak İstekli tarafından ödenecektir.
11.3. İsteklinin teklifinden vazgeçmesi durumunda doğacak her türlü yasal gider İstekliye ait olacaktır.
11.4. İstekli tarafından bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilir.
11.5. Satışı yapılan taşınmazın tapu ve devir işlemleri, ihale bedelinin tamamı İdare’ye ödendikten sonra Ataşelikçe yapılacaktır.

MADDE 12: DİĞER HUSUSLAR
12.1 Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir şekilde talepte bulunulamaz, parsellerin bulunduğu kısımlardaki kullanım değişikliklerinden İdarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

MADDE 13: İRTİBAT BİLGİLERİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI FRANKFURT KÜLTÜR ATAŞELİĞİ İRTİBAT BİLGİLERİ

İrtibat Yetkilisi:Hüseyin Gazi COŞAN/ Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Kültür Müşavirliği Büro Sorumlusu
E-Posta : info@tuerkeifasziniert.de —- info@tuerkei-tourismus-kultur.de

Adres: Informationsabteilung des Türkischen Generalkonsulat der
Republik Türkei-Kulturattaché, Baseler Str. 35-37, 60329 Frankfurt, GERMANY
Telefon : 0049-69-233081/82 — 0049302143752
Faks: 0049-69-232751—0049302143952

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İRTİBAT BİLGİLERİ

İrtibat Yetkilisi : Vehip ÖZDEMİR / DÖSİMM Merkez Müdür Yrd. V.
E-Posta : vehip.ozdemir@kulturturizm.gov.tr
Telefon : 0090-312-470 87 76
Faks : 0090-312- 312 21 25

WEB SİTELERİ
www.kultur.gov.tr
http://dosim.kulturturizm.gov.tr
www.tuerkei-tourismus-kultur.de
www.tuerkeifasziniert.de