Turizmde teşvik teklifi Meclis’te… Yeni kanun teklifi neleri kapsıyor?

Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişikliğe yönelik kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Peki, yeni kanun teklifi neleri içeriyor? İşte öne çıkan konu başlıklarını sizin için derledik.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

İŞTE YENİ KANUN TEKLİFİ’NDE ÖNE ÇIKAN DÜZENLEME VE KONU BAŞLIKLARI:

Turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarına yönelik düzenleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması için tahsis edilecek “personel lojmanı alanı” ibaresinin yasal tanımı yapılacak.

Buna göre “personel lojmanı alanı” kavramı

“Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla yatırımcılara tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla; yardımcı hizmet ünitelerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen, turizm tesisi için tahsis edilen alanın dışında kalan ve bu alana bitişik olmayan, denize cephesi bulunmayan ve imar planlarında bu amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını ifade eder.” şeklinde tanımlanacak.

TAŞINMAZ MALLARIN TURİZM AMAÇLI KULLANIMI

Yasa teklifi kapsamında taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı da düzenlendi. Buna göre,

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan, bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen ve ilgili bakanlığa bildirilen taşınmazlardan, kamu hizmetlerinde kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar hariç olmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenlerin iki ay içerisinde tahsis edilmesi, bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılacak.

Tapuya tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlaları ise talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde Hazine adına tescil edilecek ve tescili müteakip yine aynı usulle Bakanlığa tahsis yapılacak.

Kamu kuruluşlarınca tamamlanması zorunlu olan altyapı ihtiyaçlarına, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisleri de eklendi.

KANUN KAPSAMINDAKİ CEZALARA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Uyarı cezası

Belge sahibine, turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti, tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması ve tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması durumlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uyarma cezası verilecek.

Uyarma cezasıyla birlikte eksikliğin niteliği ve tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için altı ayı geçmemek üzere süre verilecek.

İdari para cezaları

 • Belge sahibine, turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti ile tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması durumlarında verilen uyarma cezası ve eksikliğin giderilmesi için verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık veya eksikliklerin giderilmediğinin tespiti veya verilen uyarma cezasının tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı bentlere göre yeni uyarma cezasını gerektiren kusur, aksaklık veya eksikliklerin tespiti halinde 8 bin 500 lira idari ceza uygulanacak.
 • Tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması nedeniyle verilen uyarma cezasına rağmen 19 gün içerisinde yanıltıcı tanıtıma son verilmemesi halinde 14 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde 8 bin 500 Türk lirası ceza uygulanacak.
 • Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde 8 bin 500 lira idari para cezası verilecek.
 • Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin sağlanamadığı her bir oda için 8 bin 500 Türk lirası idari para cezası uygulanacak.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bilgi vermeksizin yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi hallerinde 8 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.
 • İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç işlendiğinin yargı kararı ile tespiti halinde 8 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek.

Belge iptali alanındaki yeni düzenlemeler

Turizm yatırım veya işletmesi belgesi şu durumlarda Bakanlık tarafından iptal edilecek:

 • Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın sunulmaması veya bu bent kapsamında belge sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
 • Bakanlık tarafından verilen sürede işletme iznine esas belgenin gönderilmemesi
 • İşletmeye açılan turizm yatırım belgeli tesise ilişkin işletme iznine esas belgenin Bakanlıkça verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya bu tesislerde yapılan denetimde tespit edilen eksikliklerin bakanlık tarafından verilen sürede giderilmemesi nedeniyle kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenememesi
 • Tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin turizm yatırım veya turizm işletmesi belgesinin yeniden düzenlenmesinin uygun görülmesi durumunda, belge düzenlenmesi için ilgili madde hükmü uygulanmasına rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
 • Belgelendirilmeye esas olan ilgili kurum veya kuruluştan alınan işletme iznine esas belgenin geçerliliğini yitirmesi veya iptal edilmesi
 • Yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi
 • Kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen yatırım ve işletmelerde, taşınmazın kullanım hakkına esas iznin iptal edilmesi
 • İşletme faaliyetine son verilmesi
 • Tesisin belgelendirildiği türdeki faaliyetine son verilerek belgelendirilebilecek türler dışında faaliyet gösterilmesi
 • Belge sahibinin belge iptalini talep etmesi
 • Turizm yatırım belgesinde belirtilen işletmeye açılma süresi sona ermeden süre uzatımı veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuruda bulunulmaması.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda değişikliğe yönelik kanun teklifinin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.