Kapadokya Alan Başkanlığı yasalaştı

Son Güncelleme Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından sıkça dile getirilen Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kurulmasına ilişkin yasa teklifinin 1. bölümü TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kapadokya’nın gelişmesinde ve tanıtımında engel teşkil edecek tüm aksaklıklara hızla çözüm üretmesi için tasarlanan 11 maddelik model teklifi AKP ve MHP’li milletvekillerin imzalarını taşıyor.

Buna göre Kapadokkya’da yetki karmaşasının önüne geçmek için ilgili bakanlıkların yetkileri Kapadokya Alan Başkanlığı sistemi çerçevesinde toplanacak. Bu çerçevede şu anda bölgenin yönetilmesinde yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bakanlık ve kamu kurumlarının yetki alanları tek elde toplanacak.

AYKIRI YAPILARI YIKABİLECEK

Yasaya göre Kapadokya’da geçiş dönemi koruma esaslarına, kullanma şartlarına, meri planlara ve komisyon kararlarına aykırı uygulama yapılamayacak. Bu alanda her türlü aykırı uygulamanın giderilmesini sağlayarak gerektiğinde aykırı uygulamaya konu olan yapı ve tesisleri yıkma veya yıktırmaya yetkili olacak.

Kapadokya alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni gibi işlemler, Kapadokya Alan Başkanlığının uygun görüşüyle yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait taşınmazlar, bu kapsamın dışında tutulacak.

ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR İÇİN BAKAN ONAYI

Kapadokya alanında yapılacak uygulamalar, meri planlar, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına göre yürütülecek. Kapadokya’nın bütününe ilişkin üst ölçekli plan Kapadokya Alan Başkanlığınca hazırlanacak ya da hazırlatılacak. Bu plan, komisyonun uygun görüşü ve bakan onayı ile yürürlüğe girecek. Üst ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da hazırlatılan nazım ve uygulama imar planları ise komisyonun uygun görüşü ve idarenin onayıyla yürürlüğe girecek. Böylece, alandaki plan hazırlık ve onama sürecinde bugüne kadar yaşanan yetki karmaşasının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

KOMİSYONUN KARARLARINA UYMAK ZORUNLU 

Ayrıca Kapadokya Alan Komisyonu, Kapadokya Alanı’nda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları ile meri planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar yetkisi bulunacak. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler komisyon kararlarına uymak zorunda olacak.

BAŞKANLIĞIN GELİRLERİ

Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya Alanı sınırları içerisindeki belediyeler, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasının bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en az yüzde bir oranında ayrılacak paylar, idarece verilecek idari para cezalarından elde edilecek gelirler, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak tutarlar Başkanlığın gelirlerini oluşturacak.

Başkanlık;

  • Faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden Harçlar Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve harcamalara katılma paylarından,
  • Düzenlenen kağıtlar yönünden damga vergisinden,
  • Kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden,
  • Sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla Emlak Vergisi’nden ve tapu ve kadastro döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.

200 BİN LİRAYA KADAR ÇIKAN PARA CEZASI

Kapadokya’nın tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması halinde 50 bin liradan 200 bin liraya kadar, bu kapsamda olmayan ve Kapadokya’nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık halinde ise 500 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası uygulanacak fiiller ile idari para cezasının miktarı Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.