Müze ve örenyeri gişelerinin ihale tarihi belli oldu

Last Updated on 20 Eylül 2017 by Yaşar Çelik

Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce (DÖSİMM) ihale, 24 Ekim Salı günü saat 10.00’da, DÖSİMM Mehmet Yurtseven Toplantı Salonu’nda, pazarlık usulü ile yapılacak.

İHALENİN BEDELİ 153,5 MİLYON LİRA

İhalenin tahmin edilen bedeli yıllık 153 milyon 501 bin 338 lira, geçici teminat tutarı ise 20 milyon lira olarak belirlendi.

Kiralama, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2026 tarihlerini kapsıyor.

DÖKÜMAN BEDELİ 5 BİN TL

İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) saat ayarına göre, 08.30 ile 09.55 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek ve teklif şartları ihale tarihini takip eden 90 gün süreyle sabit kalacak.

İhale dokümanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM’den temin edilebilecek. Ayrıca “www.dosim.gov.tr” veya “www.kulturturizm.gov.tr” internet adresinden görülebilecek.

İSTEKLİNİN SUNACAĞI ZORUNLU BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

1 – Zorunlu Belgeler, Zorunlu Belgeler Zarfına konacak ve bu zarfın üzerine İsteklinin adı veya unvanı, açık adresi yazılacaktır. Zorunlu Belgeler Zarfının üzerine

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 06530 Çukurambar/Çankaya/ANKARA
MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALESİ
ZORUNLU BELGELER ZARFI

ifadesi yazılacak, kapanan yerleri yapıştırıldıktan sonra; yapıştırılan yerleri, isteklinin aşağıda 4. ve 5. maddelerde ifade edilen, idari şartnamenin 8.6.4. ve/veya 8.6.5. maddelerine göre tevsik edeceği belgede adı geçen veya geçenler tarafından imzalanacak ve istekli tarafından kaşelenecektir.

Zorunlu belgeler zarfına;

2 – İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, idari şartnamenin 33.1. maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu,

3 – İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

4 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 – Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

6 – Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

7 – Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkez- inin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, İhalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belgenin aslı,

8 – İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

9 – İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş; isteklinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kuru- mundan temin edilecek belgenin aslı,

10 – İsteklinin, ihale dosyasının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekont, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ihale dosyasını ayrı ayrı satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontun aslını vermeleri gereklidir)

11 – Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, ihale dosyasının aslı, (İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ihale dosyasını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı ihale dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak kaşelenmesi şarttır)

12 – Bir örneği idari şartnamenin 33.10. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı,

13 – Bir örneği idari şartnamenin 33.11. maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname,

14 – Özellikleri idari şartnamenin 16.1. maddesinde açıklanan Geçici Teminat,

15 – İhale tarihinden önceki son beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, istekliye, isteklinin firma olması halinde istekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi,

16 – Bir örneği idari şartnamenin 33.16. maddesinde verilen Kişisel Veri Saklama Beyanı,

17 – İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisinin, yukarıda 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ve 14. maddelerde ifade edilen, İdari Şartnamenin 8.6.2., 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.6.7., 8.6.8., 8.6.9., 8.6.10. ve 8.6.14. maddelerinde belirtilen belgeleri ve İdari Şartnamenin 33.6. maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesi, (Noter tasdikli olacaktır) konulacaktır.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.kulturturizm.gov.tr, http://dosim.kulturturizm.gov.tr
Elektronik posta: giseihalesi2018@kulturturizm.gov.tr
Telefon: (0 312) 309 49 51 – (0312) 309 49 52
Faks: (0 312) 312 21 25