TÜRSAB yönetmeliğinde hangi ibareler değişti?

23. Dönem TÜRSAB Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Firuz Barbaros Bağlıkaya, Hasan Erdem, Mehmet Nezih Hacıalioğlu, İbrahim Halil Kalay, Hacı İbrahim Canatan, Ali Bilir, Ahmet Özden, Selçuk Boynueğri, Bedirhan Kaya.

23 Kasım 2018 tarihli 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Yöre Temsil Kurulu” ibaresi “Bölge Temsil Kurulu” olarak ve “Bölge Başkanlığı” ibaresi “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” olarak değiştirildi.

Yapılan değişiklikte Bölge Temsil Kurulu; Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere seçimle oluşturulan ve Bölgelerarası İşbirliği Kurulu kaynaklarını kullanan kurul olarak, Bölgelerarası İşbirliği Kurulu ise Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek, Bölge Temsil Kurulları arasında eşgüdüm sağlamak ve kaynak kullanımını düzenlemek amacıyla yetki alanında bulunan Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşan kurul olarak tanımlandı.

TÜRSAB yapılan değişiklikle ilgili duyuruyu ise internet sitesi üzerinden gerçekleştirdi. İşte o duyuru:

“Yönetmelik değişikliği ile getirilen Bölge Temsil Kurulu; Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere seçimle oluşturulan ve Bölgelerarası İşbirliği Kurulu kaynaklarını kullanan kurul olarak tanımlanmıştır. Yine Yönetmelik değişikliği ile getirilen Bölgelerarası İşbirliği Kurulu ise Birlik Yönetim Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek, Bölge Temsil Kurulları arasında eşgüdüm sağlamak ve kaynak kullanımını düzenlemek amacıyla yetki alanında bulunan Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşan kurul olarak tanımlanmıştır. Bölgelerarası İşbirliği Kurulu, böylece her coğrafi bölgede bir adet olmak üzere o bölgenin Bölge Temsil Kurulu Başkanlarının bir araya gelmesi ile oluşacak bir kurul olarak yapılandırılmıştır.

Diğer yandan, Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi ile Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 13. Maddesi aşağıdaki şekilde değişikliğe uğramıştır;

“MADDE 13 – (1) Seyahat acentalarına yerinde hizmet verebilmek ve Birlik faaliyetlerini tüm ülkede yaygınlaştırmak amacıyla;

a) (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.6) “Bölgelerarası İşbirliği Kurulları”,
b) (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.7) “Bölge Temsil Kurulları”,
oluşturulur.

(2) (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.6) “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu;

a) Türkiye’nin her coğrafi bölgesinde en az bir adet olmak üzere kurulur, bölgede seyahat acentası sayısının beş yüzden fazla olması veya bölge kapsamında üçten fazla (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.7) “Bölge Temsil Kurulunun” bulunması halinde, Birlik Yönetim Kurulu kararı ile aynı coğrafi bölgede birden fazla (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.6) “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” kurulabilir,
b) (Değişik-R.G.:23.11.2018-30604/ m.3) Bölge yetki alanındaki Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşur,
c) (Değişik-R.G.:23.11.2018-30604/ m.3) Bölgelerarası İşbirliği Kurulu toplantıları, en fazla seyahat acentası merkez ve şubesi bulunan Bölge Temsil Kurulunun bulunduğu yerde gerçekleştirilir. Toplantılarda başkanlığı, hazirunda bulunan en yaşlı Bölge Temsil Kurulu Başkanı yapar,
ç) Bölge merkezi olarak belirlenen yerdeki Birlik bölge binasında görevli personel ile faaliyet gösterir.

(3) (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.7) “Bölge Temsil Kurulu”;

a) (Değişik-R.G.:23.11.2018-30604/ m.3) Faaliyet alanı içerisinde en az yüz seyahat acentası merkez ve şubesi bulunur,
b) Yetki alanı içerisinde faaliyet gösteren seyahat acentaları tarafından seçilecek bir başkan ve dört üyeden oluşur,
c) Seyahat acentası sayısı iki yüz ve üzerinde olan yerlerde kurul bir başkan ve altı üyeden oluşur,
ç) Birlik Yönetim Kurulu ve (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.6) “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” kararlarını uygulamak ve Birliğin görev alanındaki faaliyetleri denetlemekle görevlidir.

(4) Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde Birliği temsil etmek üzere, (Değişik ibare-R.G.:23.11.2018-30604/ m.6) “Bölgelerarası İşbirliği Kurulu” tarafından önerilen üye isimleri arasından Yönetim Kurulu tarafından Alan Temsilcisi atanır.”

MESLEK İLKELERİNE AYKIRI DAVRANIŞLARA CEZA

Son olarak ise Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. Maddesi ile Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 10. Maddesine aşağıdaki şekilde 6. Fıkra eklenmiştir.

“(6) Seyahat acentası adına işlem yapan veya görev alan kişilerin eylemleri sonucunda disiplin soruşturması açılması durumunda, bu kişilerin meslek ilkelerine aykırı davrandıklarının tespiti halinde verilecek disiplin cezası seyahat acentası hakkında uygulanır. Ancak, seyahat acentasını temsil ve ilzama yetkili kişilerin disiplin cezası gerektiren eyleme dahil olmadıklarının ortaya çıkması ve disiplin soruşturmasına konu eylemin failinin görevden uzaklaştırılması halinde verilecek cezalar bir alt kademeye indirilir.”

Saygılarımızla
TÜRSAB”