Mersin’de turizm tesis alanı satışa sunuldu

Anamur Belediye Başkanlığı tarafından 224 bin 764 metrekare turizm tesisi alanı ihale ile satışa çıktı.

Kıymeti 39.945.139,83 TL olarak tespit edilen arsanın birinci satış ihalesi, 13 Mayıs 2020 tarihinde saat 14:00’te Anamur Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

Birinci ihalede alıcı bulunamazsa ikinci ihale, 20 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı: Çarıklar Kocadut Mahallesi Köşekli Mevkii 220 Ada 132 parsel Anamur/Mersin adresindeki 224.764,46 metrekare arsanın ihale ile satılması işi.

İşin Yapılacağı Yer: Anamur/Mersin

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 13.05.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Anamur Belediyesi Meclis Salonu

İhale Usulü: 6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış

İhale Türü: Satış

İHALE İLANININ DETAYLARI ŞU ŞEKİLDE:

T.C.
Anamur Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gayrimenkul Açık Artırma İlanı

Dosya Nu:2020/2

Amme alacağının tahsili için haczedilerek satılmasına karar verilen ve aşağıda bilgileri yer alan taşınmaz, satış komisyonumuzca açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1.Gayrimenkulün Bulunduğu Adres:

2. Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Durumu ve Vasıfları:

Satışa konu taşınmaz Çarıklar Kocadut Mahallesi Köşekli Mevkii 220 Ada 132 parsel Anamur/Mersin adresindeki 224.764,46 metrekare olup, taşınmaz cinsi arsa vasfındadır. Topografik olarak eğimli bir yapıya sahip olup, geometrik olarak dikdörtgen formdadır. Bölgeye ulaşım asfalt ve stabilize yol üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmaz D-400 karayoluna kuş uçumu 1.70 km, denize kuş uçumu 2.60 km olarak konumlanmıştır. Bölgede elektrik, su, kanalizasyon vb. alt yapı hizmetlerinin tamamı mevcuttur. Taşınmazın imar durumu Turizm Tesis Alanı, Emsal 1,50 Hmax : serbest metre şeklinde planlanmıştır.

3. Gayrimenkulün artırmaya esas olan rayiç değeri: 39.945.139,83 TL

4. Artırmaya iştirak edenlerden alınacak teminat tutarı gayrimenkul için takdir edilen değerin %7,5’i olan 39.945.139,83*7,5%=2.995.885,48TL nispetinde teminat alınacaktır. 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun (A.A.T.U.H.) 10. Maddesi belirtilen; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir) kabul edilecektir.

5. Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer gün ve saat:

6. Şartname, ilan tarihinden itibaren Anamur Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

7. Teminat miktarı Anamur Belediyesi veznesine yatırılacak, yatırıldığına dair alındı makbuzu, gayrimenkul satış komisyonuna ihale saatinden önce teslim edilecektir.

8. Birinci ihale yukarıda belirtilen yer ve saatte açık artırma usulüyle yapılacak olup, artırmada gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve yapılmış ve/veya yapılacak satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte yapılmış ve/veya yapılacak masrafları da aşması lazımdır; aşmazsa satış yapılmaz. Komisyon amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif edilmesi esasına göre satış yapmayabilecektir.

9. İhaleye iştirak edenlerin satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığı muhteviyatını kabul ettiği, mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.

10. Satış peşin para ile yapılacak olup, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya mühlet verilirse verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi satış bedeli Anamur Belediyesi veznesine yatırılır. Tellaliye resmi, katma değer vergisi %18, ihale damga vergisi, tapu harcı ve masrafları satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergisi borçları satış bedelinden ödenecektir. İhaleye ilişkin gayrimenkule ait vergi, resim ve harç oranlarında değişiklik olması durumunda güncel tutarlar dikkate alınacaktır.

11. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde belediyemize bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olunmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

12. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgiler ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebligat yapılamayan ilgilere de tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.