Seyahat acentaları yönetmeliğinde değişiklik…

Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nde yapılan yeni değişiklikler 7 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nde değişikliklere gidildi. Gerçekleştirilen değişikliklere ilişkin detaylar 07 Nisan 2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ŞU BAŞLIKLAR ALTINDA ÖNE ÇIKTI:

Buna göre Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin

“Yeni seyahat acentası kuruluşu başvuru belgeleri” başlıklı 9. MADDE’sinin 1. fıkrasının (e) bendi:

e) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri

“Değişiklik başvurusu” başlıklı 21. MADDE’sinin 4. fıkrasının (c) bendi:

c) Ticaret unvanı, nev’i, ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği, şirket birleşmesinde (Ek ibare: R.G14/1/2021-31364) veya şirket bölünmesinde; tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

“Ticaret unvanı değişikliği” başlıklı 23. MADDE’sinin 1. fıkrasının (ç) bendi:

ç) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

 “Nev’i değişikliği” başlıklı 26. MADDE’sinin 1. fıkrasının (d) bendi:

 d) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

“Ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği” başlıklı 27. MADDE’sinin 1. fıkrasının (d) bendi:

d) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

“Şirket birleşmesi ve şirket bölünmesi” başlıklı 28. MADDE’sinin 1. Fıkrasının (e) bendi:

e) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,

BENTLERİ KALDIRILDI.

Diğer yandan

“Bilgilendirme” başlıklı 18. MADDE’nin 1. Fıkrasında yer alan:

“ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri” ibaresi kaldırıldı.

Son olarak;

“Belgelendirme ve belgenin geri alınması” başlıklı 20. MADDE’sinin 3. fıkrasının (c) bendi:

“c) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi,” olarak değiştirildi.

—O—

7 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metni şu şekilde:

SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e), 21 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c), 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret sicil tasdiknamesi.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütü