Oteller, iş davalarını neden kaybediyor?

Otel avukatı Oteller, iş davalarını neden kaybediyor? 
Otel avukatı. Oteller, iş davalarını neden kaybediyor? 

Turizm sektörünün öncü hukuk bürolarından Şahin & Partners’ın Kurucu Ortakları Av. Hande Elverdi Şahin ve Av. Murat Şahin ile bir önceki yazımızda “otel çalışanlarının haklarını” ondan önceki yazımızda ise “turizm sektörünün hukuki ihtiyaçlarını” konuşmuştuk. Otel avukatı Oteller, iş davalarını neden kaybediyor? 

Oteller tarafından iş davalarının sürekli kaybediliyor olmasına ilişkin web sitemize gelen yoğun sorulara istinaden bu yazımızda da “otellerin iş davalarını büyük çoğunlukla kaybetmesinin nedenlerini” irdelemenin faydalı olacağını düşündük.

Okuma önerisi: Otel çalışanlarının hakları neler? Tazminat hangi şartlarda alınır?

Bu kapsamda, Av. Hande Hanım ve Av. Murat Bey; temel olarak tek bir soru altında birleştirmek gerekirse, oteller iş davalarını neden sürekli olarak kaybetmektedir?

Otellerin iş davalarını büyük çoğunlukla kaybetmesinin nedenini “fesih ve fesih öncesi süreçlerin eksik/hatalı bir şekilde yönetilmesi” olarak tek bir cümle şeklinde ifade edebiliriz aslında.

Bizim kanaatimizce, iş davalarının tamamı fesih ve fesih öncesi süreçlerin eksik/yanlış bir şekilde yönetiliyor olması nedeniyle kaybediliyor. Bunun önüne geçebilmek için de problemin kaynağına inmek gerektiğini ve “fesih ve fesih öncesi süreçler nasıl doğru bir şekilde yönetilir” in cevabını bulmak gerektiğini düşünüyoruz.

Çünkü işveren oteller; çalışanlar yahut oteller tarafından gerçekleştirilen fesihlerde çoğunlukla haklı konumda olsalar dahi, fesih ve fesih öncesi süreçlerin eksik/hatalı bir şekilde yürütülüp yönetilmesi nedeniyle iş davalarını kaybedebilmektedir. Burada da önemli hususun, bu süreçlerin yönetiminde “hukuki olarak titiz” davranmak olduğunu belirtmek isteriz.

Turizm Günlüğü’nün görsel partneri: Depositphotos… Otel avukatı Oteller, iş davalarını neden kaybediyor? 

Özlük dosyaları belirli aralıklarla denetlenmeli

Fesih öncesi süreçlerden başlamak gerekirse; işçilerin özlük dosyalarıyla ilgili bordrolar, izin formları, fazla mesai rıza formları, iş sözleşmeleri vb. gibi tüm evrakların otelin avukatı tarafından hazırlanması, hazırlanan bu formların eksiksiz bir şekilde insan kaynakları tarafından tüm personele uygulanması ve insan kaynakları tarafından tutulan özlük dosyalarının da periyodik aralıklarla ve düzenli olarak otel avukatının denetiminden geçirilmesi gerekmektedir.

Çalışana yapılan tüm ödemeler çalışanın cari ekstresine eklenmeli

Otel avukatı Oteller, iş davalarını neden kaybediyor?

Çünkü, bazı zamanlarda; yalnızca bu formların tutulmamış olması yahut tutulmuş olsa bile eksik veya yanlış tutulması nedeniyle oteller, çalışanlarına mükerrer bir şekilde ödeme yapmak zorunda kalıp maddi zarara uğrayabiliyorlar. Ayrıca oteller tarafından çalışanlara iş için kullanılması amacıyla avans ödeniyorsa, bu avansların da ayrıca çalışanın tüm çalışma süresi boyunca tarih ve miktarlarıyla eksiksiz bir şekilde kayıt altında olması gerekmektedir. Avans ödenen çalışanlar bakımından avans, fazla mesai, maaş vb. çalışana yapılan tüm ödemeleri eksiksiz bir şekilde gösterir cari ekstre tutulması faydalı olacaktır.

Ödemeler banka aracılığı ile yapılmalı, en azından makbuz düzenlenmeli

Ayrıca her ne kadar artık tüm oteller tarafından ödemelerin tamamı banka aracılığıyla yapılsa da; elden ödeme yapılmamasını, elden ödeme yapılacaksa mutlaka ödemenin miktarının, tarihinin, neyin karşılığında yapıldığının yazılarak makbuz düzenlenmesi gerektiğini de hatırlatmak isteriz.

Fesih süreçlerinin yönetimine gelmek gerekirse, işveren otel bir fesih gerçekleştirmek istediğinde, ilk olarak otel yöneticisinin insan kaynakları ve mutlaka otel avukatı ile istişare edip feshe ilişkin yol haritasının “otel avukatı tarafından” belirlenmesi gerektiğini ifade etmek isteriz. Otel yöneticisiyle insan kaynaklarının otel avukatı olmadan bir fesih gerçekleştirmesinin sakıncalı olduğunu ve muhakkak otel avukatının süreçte olması gerektiğini ilk şart olarak belirtmek gerekir.

Fesih sürecinde alınan savunmalar, ikale sözleşmeleri otel avukatının denetiminde yapılmalı

Bundan sonrasında, sürecin otel avukatı tarafından belirlenen yol haritasına uygun olarak; otel yöneticisi ve insan kaynaklarıyla koordine bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü, fesih süreciyle ilgili çalışanlardan alınacak savunmalar, akdedilecek ikale sözleşmeleri, vb. gibi tüm iş ve işlemlerle ilgili evraklar ileride olası bir dava dosyasında otelin dayanacağı yegane deliller olacağı için; çalışanla fesih sürecinde atılacak her adımın mutlaka bizzat otel avukatı tarafından, bizzat otelin avukatı tarafından mümkün değilse otel avukatının yönetim ve denetiminde gerçekleştirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Turizm Günlüğü’nün görsel partneri: Deposit Photos.

Ayrıca çalışanlara ödenecek işçilik alacaklarına ilişkin; kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin vb. gibi tüm alacak kalemlerine ilişkin hesaplamaların olası bir fesih sürecinde otel avukatının denetiminden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Otel tarafından gerçekleştirilecek bu fesihlerde hukuki anlamda titiz hareket etmemek otel bakımından büyük maddi kayıplara yol açtığı için en önemli hususun titiz olmak gerektiği olduğunu yine önemle belirtmek isteriz.

Çalışanlar tarafından gerçekleştirilecek fesihlerde de, çalışanların öncelikle istişare yoluyla fesih sürecine davet edilmesini, feshin çalışanla sulh içinde gerçekleştirilmesinin her zaman fayda sağlayacağını önemle belirtmek isteriz. Çalışanın hiçbir haber vermeden işi bırakıp gittiği durumlarda da, çalışanın özlük dosyasının irdelenip durum tespiti yapılmasını ve izlenecek yol haritasının belirlenmesini tavsiye etmekteyiz.

Arabuluculuk süreçleri usulüne uygun yapılmalı

Ayrıca hem çalışan tarafından hem işveren otel tarafından gerçekleştirilecek fesihlerde arabulucunun da sürece “doğru, gerçek ve hukuki” bir şekilde katılım sağlamasının da fayda sağlayacağını ifade etmek isteriz. Ama burada gerçek bir arabuluculuk sürecinin işletilmesinin hayati önem taşıdığını belirtelim. Çünkü gerçek anlamda bir arabuluculuk sürecinin işletilmediği fesihlerde, Yargıtay kararlarına istinaden mahkemeler arabuluculuk tutanaklarını geçersiz sayabilmekte ve işveren oteller arabuluculuk sürecinden umdukları faydayı görmemekte tam aksine ekstra maddi zarara uğramaktadır.

Çünkü bazen hem otel avukatı olan ve otelin menfaatlerini korumakla yükümlü olan avukat, hem de arabuluculuk sıfatıyla arabuluculuk görüşmeleri yapıp, hem taraf hem de adeta hakem olduğu için bu şekilde süreçler yalnızca şekli anlamda arabuluculuk süreçleri olmakta ve doğal olarak tüm arabuluculuk evrakları geçersiz hale gelmektedir. Dolayısıyla bu süreçlerle ilgili şekli anlamda değil gerçek bir arabuluculuk süreci işletilmeli ve otel avukatı olan arabulucunun, arabulucu sıfatıyla arabuluculuk süreçlerinde yer almaması, hatta hem otel avukatının hem de işçinin tanımadığı bir arabulucunun seçilmesi gerekmektedir. Zira işçiler yalnızca arabulucunun otel avukatının tanıdığı olması nedeniyle dahi arabuluculuk süreçlerinin iptali amacıyla dava açabilmektedir.

Davanın başından sonuna kadar titiz takip edilmesi gerekmektedir

Son olarak tüm bu süreçlerle ilgili en önemli hususun sürecin otel avukatının sorumluluğunda “hukuki anlamda titiz” ilerletilmesi olduğunu belirtmek isteriz. Fesih öncesi ve fesih süreçleri otel avukatı sorumluluğunda titiz bir şekilde yürütülüp yönetildiğinde ve akabinde de olası bir davada gerekli usuli itirazlar ile savunmaların süresinde ve düzgün yapılarak, tanıkların doğru bir şekilde dinletilmesi ile dava dosyasının da titiz bir şekilde takip edilmesi neticesinde iş davalarının kaybedilmesinin de önüne geçilmektedir.

Av. Hande Hanım ve Av. Murat Bey ile ilgili detaylı bilgiye www.sahinpartners.com isimli web sitesinden ulaşabilirsiniz.